Διαδραστικές Τεχνολογίες: Απευθείας χειρισμός και άλλα στυλ αλληλεπίδρασης

Γίνεται επισκόπηση των διαφορετικών στυλ αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή, με ιδιαίτερη έμφαση στο στυλ «απευθείας χειρισμού» (direct manipulation), το οποίο αποτελεί το κυρίαρχο στυλ αλληλεπίδρασης στης σύγχρονες γραφικές διεπιφάνειες (WIMP). Επιπρόσθετα, περιγράφονται θεωρητικά μοντέλα (π.χ. Θεωρία Αναζήτησης Πληροφορίας) και τεχνικές (π.χ. Ταξινόμηση Καρτών) για την υποστήριξη της χρηστοκεντρικής οργάνωσης πληροφορίας.

6 Διαφάνειες.pdf

6.1 Στυλ αλληλεπίδρασης: Εισαγωγή και επισκόπηση
Ορισμός στυλ αλληλεπίδρασης, Παραδείγματα, Κυρίαρχο και εναλλακτικά σημερινά στυλ αλληλεπίδρασης

6.1 Βιντεοδιάλεξη
6.1 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης
6.1 Δραστηριότητες-Ασκήσεις.html

6.2 Απευθείας χειρισμός: Χαρακτηριστικά, πλεονεκτήματα και προβληματισμοί
Χαρακτηριστικά περιβάλλοντος απευθείας χειρισμού, Παραδείγματα απευθείας χειρισμού, Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα απευθείας χειρισμού

6.2 Βιντεοδιάλεξη
6.2 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης
6.2 Δραστηριότητες-Ασκήσεις.html

6.3 Απευθείας χειρισμός: Βασικές αρχές σχεδιασμού
GOMS ανάλυση περιβαλλόντων απευθείας χειρισμού, Αρχή της υποδεικνυόμενης χρήσης,  Αρχή τήρησης φυσικών-σημασιολογικών περιορισμών, Αρχή αντιστοιχίας χειριστηρίων-λειτουργιών, Αρχή της ανάδρασης

6.3 Βιντεοδιάλεξη
6.3 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης
6.3 Δραστηριότητες-Ασκήσεις.html

6.4 Απευθείας χειρισμός: Αρχές σχεδίασης εικονικών αναπαραστάσεων
Βασικές αρχές σχεδιασμού εικονιδίων, Δημιουργία βασικού αλφαβήτου εικονιδίων, Δυσκολία αναπαράστασης αφηρημένων εννοιών, Παραδείγματα καλών και κακών πρακτικών

Απευθείας χειρισμός: Αρχές σχεδίασης εικονικών αναπαραστάσεων

6.4 Βιντεοδιάλεξη
6.4 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης
6.4 Δραστηριότητες-Ασκήσεις.html

6.5 Εναλλακτικά στυλ αλληλεπίδρασης: Μενού
Τύποι μενού, Πολυεπίπεδα μενού και Steering Law, Κανόνες σχεδιασμού μενού, Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα χρήσης μενού, Ταξινόμηση καρτών και οργάνωση επιλογών σε μενού

6.5 Βιντεοδιάλεξη
6.5 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης
6.5 Δραστηριότητες-Ασκήσεις.html

6.6 Οργάνωση πληροφορίας, Θεωρία αναζήτησης πληροφορίας, Πληροφοριακή οσμή
Το πρόβλημα της οργάνωσης πληροφορίας, Πληροφοριακή αρχιτεκτονική (information architecture), Θεωρία αναζήτησης πληροφορίας, Πληροφοριακή οσμή (information scent) Εργαλείο αυτόματου ελέγχου πλοηγησιμότητας επιλογών ιστοτόπου (ISEtool)

6.6 Βιντεοδιάλεξη
6.6 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης
6.6 Δραστηριότητες-Ασκήσεις.html

6.7 Εναλλακτικά στυλ αλληλεπίδρασης: Φόρμες και παράθυρα διαλόγου
Χαρακτηριστικά φορμών, GOMS ανάλυση συμπλήρωσης φόρμας, Βασικές αρχές σχεδίασης φορμών, Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα χρήσης φορμών

6.7 Βιντεοδιάλεξη
6.7 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης
6.7 Δραστηριότητες-Ασκήσεις.html

6.8 Εναλλακτικά στυλ αλληλεπίδρασης: Γλώσσες εντολών
Γλώσσες προγραμματισμού, Γλώσσες εντολών,  Αλληλεπίδραση με φυσική γλώσσα,  Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα χρήσης γλώσσας εντολών

6.8 Βιντεοδιάλεξη
6.8 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης
6.8 Δραστηριότητες-Ασκήσεις.html