Δραστηριότητα 1. Αναζητήστε παραδείγματα καλών και κακών πρακτικών που να σχετίζονται με τις τέσσερις βασικές αρχές σχεδιασμού περιβαλλόντων απευθείας χειρισμού. Ετοιμάστε μία σύντομη αναφορά που για κάθε Αρχή να περιλαμβάνει: α) σύντομη περιγραφή του ζητήματος που πραγματεύεται, β) ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα κακής πρακτικής, γ) ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα καλής πρακτικής. Συμπεριλάβετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να γίνουν κατανοητά τα παραδείγματα σας (π.χ. μικρή περιγραφή, screenshot).