Δραστηριότητα 1. Να δώσετε παραδείγματα εργασιών που μπορείτε να εκτελέσετε με τουλάχιστον δύο διαφορετικά στυλ αλληλεπίδρασης στο κινητό σας τηλέφωνο. Να τα συγκρίνετε ως προς τις εξής παραμέτρους: α) χρόνος ολοκλήρωσης της εργασίας, β) μνημονικό φορτίο χρήστη, γ) πιθανότητα για λανθασμένο χειρισμό χρήστη.