Δραστηριότητα 1. Λαμβάνοντας υπόψη τις βασικές οδηγίες σχεδιασμού φορμών, να αναζητήσετε παραδείγματα καλών και κακών πρακτικών κατά το σχεδιασμό διαδικτυακών φορμών. Ετοιμάστε μία σύντομη αναφορά που να παρουσιάζει 3 παραδείγματα παραβίασης  και 3 παραδείγματα σωστής εφαρμογής οδηγιών σχεδιασμού φορμών της επιλογής σας.