Μοντέλο Ανθρώπου Επεξεργαστή, GOMS, Νόμος Fitts, Νόμος Hick Hyman

Παρουσιάζονται θεωρητικά μοντέλα που αποτελούν το υπόβαθρο της επιστήμης Επικοινωνίας Ανθρώπου-Υπολογιστή. Συγκεκριμένα περιγράφεται το Μοντέλου Ανθρώπινου Επεξεργαστή (Human Processor Model), το μοντέλο GOMS (Goals, Operators, Methods and Selection rules), ο Νόμος της απόφασης  (Hick-Hyman), ο Νόμος της εξάσκησης (Power Law of Practice) και ο Νόμος χρόνου δείξης στόχου (Fitts?s Law).

3 Διαφάνειες.pdf

3.1 Μοντέλο Ανθρώπινου Επεξεργαστή: Εισαγωγή και επισκόπηση
Ο άνθρωπος ως επεξεργαστής πληροφορίας. Επισκόπηση του μοντέλου ανθρώπινου επεξεργαστή (υποσυστήματα, κατηγορίες μνήμης), Χρησιμότητα και περιορισμοί του μοντέλου ανθρώπινου επεξεργαστή

3.1 Βιντεοδιάλεξη
3.1 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης
3.1 Δραστηριότητες-Ασκήσεις.html

3.2 Μοντέλο Ανθρώπινου Επεξεργαστή: Το αισθητήριο υποσύστημα
Αισθητήρια μνήμη (οπτική-ακουστική), Αισθητήριος επεξεργαστής, Αρχές λειτουργίας του αισθητήριου συστήματος

3.2 Βιντεοδιάλεξη
3.2 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης
3.2 Δραστηριότητες-Ασκήσεις.html

3.3 Μοντέλο Ανθρώπινου Επεξεργαστή: Το γνωστικό υποσύστημα
Βραχυχρόνια μνήμη, Ο μαγικός αριθμός 7±2, Μακροχρόνια μνήμη, Γνωστικός επεξεργαστής, Νόμος της απόφασης  (Hick-Hyman)

3.3 Βιντεοδιάλεξη
3.3 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης
3.3 Δραστηριότητες-Ασκήσεις.html

3.4 Μοντέλο Ανθρώπινου Επεξεργαστή: Το κινητήριο υποσύστημα και ο κύκλος αντίληψη-αναγνώριση-δράση
Κινητήριος επεξεργαστής, Ανοικτός βρόγχος ελέγχου, Κλειστός βρόγχος ελέγχου (κύκλος Perceive-Recognize-Act)

3.4 Βιντεοδιάλεξη
3.4 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης
3.4 Δραστηριότητες-Ασκήσεις.html

3.5 Το μοντέλο GOMS
Στόχοι-Χειρισμοί-Μέθοδοι-Κανόνες Επιλογής, Παράδειγμα μοντελοποίησης εργασίας με χρήση του GOMS, Σχέση GOMS και Μοντέλου Ανθρώπινου Επεξεργαστή

3.5 Βιντεοδιάλεξη
3.5 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης
3.5 Δραστηριότητες-Ασκήσεις.html

3.6 Μοντέλα ερεθίσματος απόκρισης
Νόμος της εξάσκησης (Power Law of Practice), Νόμος χρόνου δείξης στόχου (Fitts Law)

3.6 Βιντεοδιάλεξη
3.6 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης
3.6 Δραστηριότητες-Ασκήσεις.html