Δραστηριότητα 1. Να αποδείξετε το χρυσό κανόνα 7±2 του Miller με το εξής πείραμα: Προσπαθήστε διαδοχικά να θυμηθείτε τις εξής σειρές αριθμών:

α) 3,4,7

β) 4,2,8,9

γ) 3,4,1,9,3,0

δ) 3,2,1,8,7,4,0,3,8,2

Δραστηριότητα 2. Δίνονται 64 αντικείμενα από το οποία ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει ένα. Να προτείνετε τον καλύτερο δυνατό τρόπο οργάνωσης των επιλογών αυτών σε μενού/υπομενού (π.χ. 1 επίπεδο με όλες τις επιλογές μαζί) έτσι ώστε να βελτιστοποιείται ο χρόνος επιλογής τους από το χρήστη. Υποθέστε ισοπίθανη επιλογή των αντικειμένων και μηδενικό χρόνο εμφάνισης των επιλογών σε μενού/υπομενού.