Φυσικές Διεπαφές

Παρουσιάζονται οι φυσικές διεπαφές, με έμφαση στις οπτικές διεπαφές. Γίνεται εκτεταμένη αναφορά στις ανθρώπινες χειρονομίες (gestures), τα χαρακτηριστικά τους και τη χρήση τεχνολογίας για την αναγνώριση τους. Ακόμη, παρουσιάζονται διεπαφές με χρήση εγκεφαλικών σημάτων (Brain Computer Interfaces). Τέλος, περιγράφεται η τεχνολογία και οι μεθοδολογίες διασφάλισης προσβασιμότητας, με έμφαση στη διαδικτυακή προσβασιμότητα.

11 Διαφάνειες.pdf

11.1 Οπτικές διεπαφές και ανθρώπινες χειρονομίες
Ορισμός φυσικής διεπαφής, Οπτικές διεπαφές (στοιχεία οπτικών διεπαφών, παραδείγματα εφαρμογών), Άνθρωπος και χειρονομία (gesture), Ταξινομία χειρονομιών, Σημασία και δυσκολίες αναγνώρισης χειρονομιών

11.1 Βιντεοδιάλεξη
11.1 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης
11.1 Δραστηριότητες-Ασκήσεις.html

11.2 Τεχνολογίες αναγνώρισης χειρονομιών
Χαρακτηριστικά αναπαράστασης χειρονομιών, Εξαγωγή χαρακτηριστικών αναπαράστασης χειρονομιών, Υπολογιστική όραση, Μέθοδοι/Τεχνικές υλοποίησης (ιεραρχική αναζήτηση, χώρος χαρακτηριστικών)

11.2 Βιντεοδιάλεξη
11.2 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης
11.2 Δραστηριότητες-Ασκήσεις.html

11.3 Φυσικές διεπαφές με χρήση εκφράσεων, στάσης σώματος, εγκεφαλικών σημάτων
Αναγνώριση εκφράσεων, Αναγνώριση στάσης σώματος, Αναγνώριση δραστηριοτήτων, Διεπαφές με χρήση εγκεφαλικών σημάτων (Brain Computer Interfaces), Προβλήματα-προκλήσεις

11.3 Βιντεοδιάλεξη
11.3 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης
11.3 Δραστηριότητες-Ασκήσεις.html

11.4 Τεχνολογία προσβασιμότητας
Ορισμός προσβασιμότητας, Γιατί είναι σημαντική και ποιούς αφορά η προσβασιμότητα, Βοηθητικές τεχνολογίες υποστήριξης (assistive technologies), Οδηγίες και αρχές διασφάλισης προσβασιμότητας, Μεθοδολογίες και εργαλεία αξιολόγησης προσβασιμότητας

11.4 Βιντεοδιάλεξη
11.4 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης
11.4 Δραστηριότητες-Ασκήσεις.html