Δραστηριότητα 1. Να αντλήσετε πληροφορίες από το Διαδίκτυο και να συντάξετε μία σύντομη αναφορά σχετικά με αλγορίθμους αναγνώρισης χειρονομιών.