Σχεδίαση Διαδραστικών Συστημάτων (Μέρος 1ο)

Παρουσιάζεται η έννοια της σχεδίασης, με έμφαση στη σχεδίαση συστημάτων που  αλληλεπιδρούν με τους χρήστες τους. Περιγράφονται μοντέλα και μεθοδολογίες ανάπτυξης συστημάτων λογισμικού, με έμφαση στην ανθρωπο-κεντρική διαδικασία σχεδίασης (UCD, user-centered design) και αυτό που σήμερα ονομάζεται «σχεδιασμός εμπειρίας χρήσης» (User Experience Design). Ακόμη, παρουσιάζονται μέθοδοι και τεχνικές ανάλυσης χρηστών και εργασιών (π.χ. συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια, ομάδες εστίασης).

7 Διαφάνειες.pdf

7.1 Η έννοια της σχεδίασης (design)
Τι είναι σχεδίαση, Είναι η σχεδίαση τέχνη ή επιστήμη, Σχεδίαση διαδραστικών συστημάτων και πως διαφέρει από άλλες επιστήμες

7.1 Βιντεοδιάλεξη
7.1 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

7.2 Μοντέλα ανάπτυξης συστημάτων λογισμικού και ανθρωποκεντρική σχεδίαση
Αρχές ανθρωποκεντρικής σχεδίασης, Ελικοειδές μοντέλο, ISO 9241-210:2010, Μοντέλο καταρράκτη, Αστεροειδές μοντέλο

7.2 Βιντεοδιάλεξη
7.2 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης
7.2 Δραστηριότητες-Ασκήσεις.html

7.3 Ανάλυση χρηστών
Κατηγορίες χρηστών (πρωτεύοντες, δευτερεύοντες, τριτεύοντες), Ενδιαφερόμενοι (stakeholders), Χαρακτηριστικά χρηστών (ατομικά, σε σχέση με υπολογιστές, ομαδικά)

7.3 Βιντεοδιάλεξη
7.3 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης
7.3 Δραστηριότητες-Ασκήσεις.html

7.4 Ανάλυση εργασιών
Απαιτήσεις χρηστών, Χαρακτηριστικά εργασιών (περιβάλλον και οργάνωση χώρου εργασίας, συνθήκες απασχόλησης, ανάλυση βασικών εργασιών), Θεωρία της δραστηριότητας, Ιεραρχική ανάλυση εργασιών, Σενάρια χρήσης

7.4 Βιντεοδιάλεξη
7.4 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης
7.4 Δραστηριότητες-Ασκήσεις.html

7.5 Τεχνικές ανάλυσης χρηστών και εργασιών
Μελέτες πεδίου, Μικρο-εθνογραφία, Παρατήρηση χρηστών, Πρωτόκολλο think aloud, Συνεργατική αξιολόγηση, Συνέντευξη, Ερωτηματολόγιο, Ομάδα εστίασης, Μελέτη ανταγωνιστικών λύσεων

7.5 Βιντεοδιάλεξη
7.5 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης
7.5 Δραστηριότητες-Ασκήσεις.html