Δραστηριότητα 1. Σχεδιάζετε ένα σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικής μάθησης (π.χ. Moodle) το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη εξ αποστάσεως μάθησης (distance learning) ή μικτής μάθησης (blended learning). α) Να εντοπίσετε τις ομάδες χρηστών για το συγκεκριμένο σύστημα, β) Να κατατάξετε τις ομάδες χρηστών που εντοπίσατε σε πρωτεύοντες, δευτερεύοντες και τριτεύοντες χρήστης, γ) Να αναφέρετε χαρακτηριστικά της κάθε ομάδας χρηστών τα οποία θα ήταν χρήσιμα στο σχεδιασμό του συστήματος