ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ

Γεώργιος Κεχαγιάς

Περιγραφή

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσει στους φοιτητές τα υδάτινα οικοσυστήματα με τα βιοτικά και αβιοτικά χαρακτηριστικά τους, έτσι ώστε να αποκτήσουν τη βασική γνώση που απαιτείται για να μπορούν στο μέλλον να λάβουν διαχειριστικές αποφάσεις για την τύχη τέτοιων οικοσυστημάτων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Το νερό - προέλευση και φυσικοχημικές ιδιότητές του. Τα αβιοτικά στοιχεία. Οι οργανισμοί του υδάτινου περιβάλλοντος (πλαγκτό, βένθος, νηκτό: βασικά στοιχεία βιολογίας και οικολογίας τους). Πελαγική παραγωγικότητα: περιοριστικοί παράγοντες, τροφικές αλυσίδες και μεταφορά ενέργειας στα υδάτινα οικοσυστήματα. Ρύπανση: οργανική ρύπανση και ευτροφισμός, άλλες μορφές ρύπανσης. Διαχείριση υδάτινων οικοσυστημάτων: βιολογικοί πόροι και διαχειριστικά προβλήματα, μέθοδοι ορθολογικής διαχείρισης. Τα εσωτερικά ύδατα: προέλευση και ταξινόμηση, μορφολογία και υδρολογία λιμνών και ποταμών, υδρόβιες βιοκοινωνίες και χαρακτηριστικά.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση

Ενότητες

Γενικές αρχές, το νερό και η σημασία του, προέλευση του νερού, ωκεανοί θάλασσες & εσωτερικά νερά.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νερού, φυσικοχημικές παράμετροι (φως, θερμοκρασία, αλατότητα & θρεπτικά, πυκνότητα, Ο2 και CO2, pH, υδροστατική πίεση), κινήσεις των υδάτινων μαζών, μέτρηση φυσικοχημικών και βιολογικών παραμέτρων.

Φυτοπλαγκτό, ζωοπλαγκτό, ολοπλαγκτό, μεροπλαγκτό, πρόσληψη τροφής, κατακόρυφη κατανομή ? μεταναστεύσεις, συλλογή πλαγκτού 

Τύποι βενθικών υποστρωμάτων, βενθικοί οργανισμοί (εδραίοι, ελεύθερα μετακινούμενοι, διεισδύοντες, διαπερόντες), αναπνοή και διατροφή βενθικών οργανισμών, εκλογή υποστρώματος, μέθοδοι συλλογής βένθους.

Οργανισμοί του νηκτού (ιχθύες, καρκινοειδή, κεφαλόποδα, αμφίβια-ερπετά, πτηνά, θηλαστικά), διατήρηση ωσμωτικής ισορροπίας, μηχανισμοί αιώρησης και πλεύσης, η ζωή σε μεγάλα βάθη.

Φωτοσύνθεση & πρωτογενής παραγωγή, μέθοδοι μέτρησης βιομάζας και πρωτογενούς παραγωγικότητας, ανάπτυξη φυτοπλαγκτού & περιοριστικοί παράγοντες, τροφικές αλυσίδες & ροή ενέργειας.

Οργανική ρύπανση, ευτροφισμός, χημικά ? στερεά ? ραδιενεργά απόβλητα, πετρέλαιο, θερμική ρύπανση, δείκτες ρύπανσης.

Αλιεία και υδατοκαλλιέργειες, αρχές διαχείρισης αλιευτικών αποθεμάτων, υπεραλίευση, διατήρηση και αναβάθμιση υδάτινου περιβάλλοντος, ολοκληρωμένη διαχείριση.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις