Απτική Αλληλεπίδραση

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η αφή ως μέσο αλληλεπίδρασης με διαδραστικά συστήματα. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά της ανθρώπινης αφής, η τεχνολογία της απτικής αλληλεπίδρασης καθώς επίσης και παραδείγματα εφαρμογής της (π.χ. εικονική και ρομποτική χειρουργική, εφαρμογές για άτομα με αναπηρίες, παιχνίδια).

12 Διαφάνειες.pdf

12.1 Χαρακτηριστικά της ανθρώπινης αφής
Πληροφορία αφής (υφής, κιναισθητική, θερμική), Η σημασία της αφής, Είδη και χωρική κατανομή αισθητηρίων αφής, Χρονική απόκρισης της αίσθησης της αφής, Απτικό σύστημα συντεταγμένων

12.1 Βιντεοδιάλεξη
12.1 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

12.2 Η αφή ως μέσο αλληλεπίδρασης: Απτικές συσκευές
Κατηγορίες και παραδείγματα απτικών συσκευών, Προβλήματα-προκλήσεις απτικών συσκευών

12.2 Βιντεοδιάλεξη
12.2 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης
12.2 Δραστηριότητες-Ασκήσεις.html

12.3 Η αφή ως μέσο αλληλεπίδρασης: Διαδικασία απτικής απόδοσης
Ανίχνευση σύγκρουσης, Υπολογισμός δύναμης, Ομαλοποίησης δύναμης, Απόδοση δύναμης, Απτική υφή

12.3 Βιντεοδιάλεξη
12.3 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης
12.3 Δραστηριότητες-Ασκήσεις.html

12.4 Εφαρμογές απτικής αλληλεπίδρασης
Εικονική και ρομποτική χειρουργική, Εφαρμογές για άτομα με αναπηρίες, Παιχνίδια

12.4 Βιντεοδιάλεξη
12.4 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης
12.4 Δραστηριότητες-Ασκήσεις.html