Αξιολόγηση Διαδραστικών Συστημάτων

Σκοπός αυτής της ενότητας είναι να παρουσιαστούν οι κύριες μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της ευχρηστίας/εμπειρίας χρήστη. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζονται αναλυτικές, πειραματικές και διερευνητικές μέθοδοι, ενώ παράλληλα περιγράφονται και πρότυπα σύνταξης εκθέσεων/αναφορών αξιολόγησης ευχρηστίας.

10 Διαφάνειες.pdf

10.1 Κατηγοριοποίηση μεθόδων και δεδομένων αξιολόγησης ευχρηστίας/εμπειρίας χρήστη
Σχέση σχεδίασης και αξιολόγησης, Επισκόπηση κατηγοριών από μεθόδους αξιολόγησης: α) Διαμορφωτική, Συμπερασματική, β) Ποιοτική, Ποσοτική, γ) Αναλυτικές, Πειραματικές, Διερευνητικές, δ) Από ειδικούς, Ελέγχου και δοκιμής από αντιπροσωπευτικούς χρήστες, Κατηγορίες δεδομένων χρήστη

10.1 Βιντεοδιάλεξη
10.1 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης
10.1 Δραστηριότητες-Ασκήσεις.html

10.2 Αναλυτικές μέθοδοι αξιολόγησης ευχρηστίας/εμπειρίας χρήστη
Ανάλυση πληκτρολογήσεων, Μοντέλα πληροφοριακής οσμής, Γνωσιακό περιδιάβασμα (Cognitive Walkthrough), Ευρετική αξιολόγηση (Heuristic Evaluation), Έλεγχος συμβατότητας με κανόνες (Guidelines Review)

10.2 Βιντεοδιάλεξη
10.2 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης
10.2 Δραστηριότητες-Ασκήσεις.html

10.3 Πειραματικές μέθοδοι αξιολόγησης ευχρηστίας/εμπειρίας χρήστη
Ελεγχόμενη πειραματική λειτουργία (User testing), Πρωτόκολλο ομιλούντων υποκειμένων (Think-aloud protocol), Πρωτόκολλο ερωτήσεων (Question-asking protocol), Ανάλυση καταγεγραμμένων συμβάντων (Log file analysis), Αναδρομική εξέταση (Retrospective testing)

10.3 Βιντεοδιάλεξη
10.3 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης
10.3 Δραστηριότητες-Ασκήσεις.html

10.4 Διερευνητικές μέθοδοι αξιολόγησης ευχρηστίας/εμπειρίας χρήστη
Συνεντεύξεις χρηστών, Ομάδα εστίασης (Focus group), Συμπλήρωση ερωτηματολογίων, Παρατήρηση πεδίου (Field observation)

10.4 Βιντεοδιάλεξη
10.4 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης
10.4 Δραστηριότητες-Ασκήσεις.html

10.5 Σύνταξη έκθεσης ευχρηστίας
Περιγραφή του προτύπου Common Industry Format (CIF) ISO 25062 για τη δόμηση εκθέσεων αξιολόγησης ευχρηστίας

10.5 Βιντεοδιάλεξη
10.5 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης
10.5 Δραστηριότητες-Ασκήσεις.html