Μοντέλο πληκτρολογήσεων, Γνωστικές αρχιτεκτονικές, Νοητικά μοντέλα

Συνεχίζεται η παρουσίαση θεωρητικών μοντέλων που αποτελούν το υπόβαθρο της επιστήμης Επικοινωνίας Ανθρώπου-Υπολογιστή. Συγκεκριμένα γίνεται επισκόπηση γνωσιακών μοντέλων και αρχιτεκτονικών και περιγράφεται το Μοντέλο Πληκτρολογήσεων (KLM), το Μοντέλο Norman των 7 σταδίων, η Θεωρία Βάθους Επεξεργασίας, οι Αυτοματισμοί, και τα Νοητικά Μοντέλα (Mental Models).

4 Διαφάνειες.pdf

4.1 Μοντέλο Πληκτρολογήσεων (KLM): Εισαγωγή και επισκόπηση
Σχέση μοντέλου GOMS και μοντέλου KLM, Παραδοχές μοντέλου KLM, Χρήσεις μοντέλου KLM, Περιγραφή τελεστών και φάσεων μοντελοποίησης με KLM

4.1 Βιντεοδιάλεξη
4.1 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης
4.1 Δραστηριότητες-Ασκήσεις.html

4.2 Μοντέλο Πληκτρολογήσεων (KLM): Παράδειγμα μοντελοποίησης εργασιών
Παράδειγμα μοντελοποίησης εργασίας με KLM, Κανόνες τοποθέτησης KLM τελεστών, Εμπειρικοί μέσοι χρόνοι τελεστών KLM

4.2 Βιντεοδιάλεξη
4.2 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης
4.2 Δραστηριότητες-Ασκήσεις.html

4.3 Γνωσιακές θεωρίες, μοντέλα και αρχιτεκτονικές
Επισκόπηση γνωσιακών μοντέλων και αρχιτεκτονικών, Μοντέλο Norman των 7 σταδίων (Στάδια εκτέλεσης και εκτίμησης, Χάσματα εκτέλεσης και εκτίμησης), Θεωρία βάθους επεξεργασίας, Αυτοματισμοί

4.3 Βιντεοδιάλεξη
4.3 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης
4.3 Δραστηριότητες-Ασκήσεις.html

4.4 Οργάνωση γνώσης: Νοητικά μοντέλα
Σχήματα, Νοητικά μοντέλα, Δομικά μοντέλα, Λειτουργικά μοντέλα, Νοητικό μοντέλο σχεδιαστή, Νοητικό μοντέλο χρήστη, Παραδείγματα

4.4 Βιντεοδιάλεξη
4.4 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης
4.4 Δραστηριότητες-Ασκήσεις.html