Δραστηριότητα 1. Να αντλήσετε πληροφορίες από το Διαδίκτυο και να συντάξετε μία σύντομη αναφορά σχετικά με τροποποιημένα μοντέλα του KLM που έχουν αναπτυχθεί για τη μοντελοποίηση εργασιών σε διάφορα πλαίσια (π.χ. αλληλεπίδραση με κινητά τηλέφωνα).

Δραστηριότητα 2. Να αντλήσετε πληροφορίες από το Διαδίκτυο και να συντάξετε μία σύντομη αναφορά που να παραθέτει περιπτώσεις χρήσης του μοντέλου KLM για την αξιολόγηση διαδραστικών συστημάτων είτε στο πλαίσιο ερευνητικών εργασιών είτε στο πλαίσιο επαγγελματικών πρακτικών.