Δραστηριότητα 1. Να υπολογίσετε με το μοντέλο ακολουθίας πληκτρολογήσεων KLM το χρόνο που χρειάζεται ένας έμπειρος σε δακτυλογράφηση χρήστης για να μετακινήσει ένα αρχείο μέσα σε έναν φάκελο και στη συνέχεια να μετονομάσει το φάκελο από «Νέος Φάκελος» σε «Φωτογραφίες». Υποθέστε ότι ο χρήστης χρησιμοποιεί το λειτουργικό σύστημα Windows και ότι το αρχείο και ο φάκελος βρίσκονται στην επιφάνεια εργασίας (desktop). Ζητείται να εκτιμήσετε το χρόνο ολοκλήρωσης της εργασίας κατά KLM για τους εξής τρόπους (μεθόδους):

  1. Μετακίνηση του αρχείου με χρήση των εντολών Αποκοπή (Cut) και Επικόλληση (Paste) με επιλογή τους από το αναδυόμενο μενού που εμφανίζεται με δεξί-κλικ. Μετονομασία του φακέλου με χρήση της εντολής Μετονομασία (Rename) με επιλογή της από το αναδυόμενο μενού που εμφανίζεται με δεξί-κλικ.
  2. Μετακίνηση του αρχείου με χρήση των εντολών Αποκοπή (Cut) και Επικόλληση (Paste) μέσω των συντομεύσεων τους, δηλαδή Ctrl + X για την Αποκοπή (Cut)  και Ctrl + P για την Επικόλληση (Paste). Μετονομασία του φακέλου με χρήση της εντολής Μετονομασία (Rename) μέσω της συντόμευσης της, δηλαδή πατώντας το κουμπί F2 αφού πρώτα έχει επιλεγεί ο φάκελος. 
  3. Μετακίνηση του αρχείου με μεταφορά και εναπόθεση (drag and drop) του αρχείου πάνω στο φάκελο. Μετονομασία του φακέλου με χρήση της εντολής Μετονομασία (Rename) μέσω της συντόμευσης της, δηλαδή πατώντας το κουμπί F2 αφού πρώτα έχει επιλεγεί ο φάκελος.

 Δραστηριότητα 2. Κατά τη συμπλήρωση διαδικτυακών φορμών (web forms), μία πολύ συχνή διεργασία εισαγωγής δεδομένων σε ιστοτόπους, η αποδοτικότητα της αλληλεπίδρασης είναι ιδιαίτερα σημαντική. Να επιλέξετε μία προσφιλή σας διαδικτυακή φόρμα και να εκτελέσετε τα εξής σενάρια χρήσης: α) αλληλεπίδραση κυρίως με χρήση της δεικτικής συσκευής, και χρήση πληκτρολογίου μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο, β) αλληλεπίδραση με χρήση μόνο του πληκτρολογίου. Στη συνέχεια, ζητείται να κάνετε τα εξής:

  1. Να υπολογίσετε με το μοντέλο KLM το χρόνο που χρειάζεται ένας άπειρος σε δακτυλογράφηση χρήστης για τα δύο παραπάνω σενάρια χρήσης. Όπου χρειάζεται, να κάνετε τις κατάλληλες υποθέσεις.
  2. Να χρησιμοποιήσετε το ερευνητικό εργαλείο Keystroke Level Model – Form Analyzer (KLM-FA, http://klmformanalyzer.weebly.com/), για να υπολογίσετε τους χρόνους του πρώτου ερωτήματος, κάνοντας ακριβώς τις ίδιες υποθέσεις. Οι λειτουργίες του  εργαλείου περιγράφονται στην παρακάτω πηγή.
    Πηγή: Karousos N., Katsanos C., Tselios N., Xenos M. (2013). Effortless tool-based evaluation of web form filling tasks using Keystroke Level Model and Fitts Law. In Extended Abstracts of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems, CHI 2013 (pp. 1851-1856), Paris, France: ACM Press, April 27-May 2, 2013, doi: 10.1145/2468356.2468688