Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

Α' Μέρος: Συμβολικός Προγραμματισμός

 

 • Εισαγωγή στη LISP
 • Συναρτήσεις-Δομές Ελέγχου
 • Ειδικές Παράμετροι-Είσοδος & Έξοδος
 • Λίστες Ιδιοτήτων-Πίνακες-Δομές
 • Ειδικές Μεταβλητές-Χειρισμός Αρχείων
 • Προβλήματα ΤΝ και Lisp

 

 

Β' Μέρος: Προγραμματισμός Με Κανόνες-CLIPS

 

 • Εισαγωγή στον προγραμματισμό με κανόνες
 • Κανόνες βασισμένοι στο ταίριασμα προτύπων
 • Αλγόριθμος Rete
 • Ανάπτυξη Έμπειρων Συστημάτων (ΕΣ)
 • Δημιουργία Βάσεων Κανόνων από Δεδομένα
 • Προετοιμασία Συνόλου Δεδομένων
 • Εξαγωγή Κανόνων
 • Επαλήθευση-Εγκυροποίηση Βάσεων Κανόνων
 • Αξιολόγηση ΕΣ
 • Κέλυφος Ανάπτυξης ΕΣ CLIPS

 

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές γνώση σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο σχετική με τη ανάπτυξη ευφυών συστημάτων με χρήση εργαλείων ευφυούς προγραμματισμού. Τέτοια εργαλεία είναι οι συναρτησιακές γλώσσες προγραμματισμού, όπως η Lisp, και οι γλώσσες προγραμματισμού που βασίζονται σε κανόνες, όπως αυτή που παρέχει το κέλυφος ανάπτυξης ευφυών συστημάτων CLIPS. Επίσης, ένας άλλος στόχος είναι η χρήση μεθόδων (π.χ. εξαγωγή δέντρων αποφάσεων) και εργαλείων (π.χ. WEKA) για τη δημιουργία συστημάτων βασισμένων σε κανόνες από σύνολα εμπειρικών δεδομένων.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

«Τεχνητή Νοημοσύνη», Ι. Βλαχάβας, Π. Κεφαλας, Ν. Βασιλειάδης, Φ. Κόκκορας και Η. Σακελλαρίου-Γ' ΈκδοσηΕκδ. Β. Γκιούρδας, Αθήνα, 2006

"Artificial Intelligence: A Guide to Intelligent Systems", by Michael Negnevitsky, (3rd Edition),Addison Wesley.

"Lisp", by Patrick Winston and Berthold Horn, (3rd edition),Addison-Wesley,1989.

"Common Lisp: A Gentle Introduction to Symbolic Computation", David Touretzky, The Benjamin/Cummings Publishing Company,Inc., 1990 (Διαθέσιμο: https://www.cs.cmu.edu/~dst/LispBook/book.pdf).

Practical Common Lisp, Peter Seibel , Berkeley, CA Peter Seibel , 2005

CLIPS:http://clipsrules.sourceforge.net

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Καλές γνώσεις Προγραμματισμού

Αξιολόγηση Μαθήματος

Μέθοδοι αξιολόγησης

Το μάθημα αξιολογείται με δύο εργασίες (προτζεκτ). Η μια αφορά τη γλώσσα LISP και η άλλη το εργαλείο CLIPS. Οι εργασίες γίνονται επί τόπου στο εργαστήριο, εν είδει γραπτής εξέτασης (2-2,5 ώρες). Ανάλογες εργασίες-παραδείγματα γίνονται και στις παραδόσεις του μαθήματος.

Η συμμετοχή στο εργαστήριο δεν είναι υποχρεωτική, αλλά αν ένα φοιτητής παρακολουθήσει από το 70% και πάνω του εργαστηρίου παίρνει ως bonus 0,5 στον τελικό βαθμό.