Γεωλογία και Σεισμοί

Ιωάννης Κουκουβέλας , Γεώργιος Μπαθρέλλος

Περιγραφή

Το μάθημα Γεωλογία και Σεισμοί διδάσκεται ως Υποχρεωτικό Μάθημα Χειμερινού Εξαμήνου στο Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

 

Η υψηλή σεισμικότητα της χώρας μας και γενικότερα η καθοριστική επίπτωση της ενεργού Τεκτονικής στο ανθρωπογενές και το δομημένο περιβάλλον, καθιστά τη μελέτη των ενεργών δομών απολύτως απαραίτητη. Επιπλέον, η πολυπλοκότητα των ενεργών δομών καθώς και οι ραγδαίες εξελίξεις στην ανάπτυξη νέων τεχνικών για την ανάλυσή τους, καθιστά τη μελέτη της ενεργού Τεκτονικής πολυπαραγοντική και σύνθετη. 

Ο φοιτητής θα έρθει σε επαφή με όλες τις τεχνικές που επιλέγονται για να κατανοηθεί και να αποτυπωθεί η συμπεριφορά των τεκτονικά ενεργών δομών στην επιφάνεια της Γης. Επίσης,θα έχει τη δυνατότητα να μάθει για τις επιπτώσεις των σεισμών στη γήινη επιφάνεια όπως και για τις τεχνικές συλλογής δεδομένων στην πλειόσειστη περιοχή ενός σεισμού. 

CC - Αναφορά - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

Γενική Παρουσίαση του μαθήματος- Βασικές Έννοιες

Βασικές Έννοιες Τεκτονικής, Ρήγματα, Διακλάσεις, Πετρώματα ρηξιγενών ζωνών, Σεισμοί και Ρήγματα

Γεωμορφολογική Έκφραση Ρηγμάτων, Παλαιοσεισμολογία, Τεκτονική Γεωμορφολογία, Ποσοτική Γεωμορφολογία - Μορφοτεκτονική

Υπαίθριες ασκήσεις φοιτητών σε περιοχές με χαρακτηριστικά ρήγμάτα: Επίσκεψη στην περιοχή της Κορίνθου για την μελέτη κανονικών ρηγμάτων, Επίσκεψη στην περιοχή του Πανεπιστημίου για την μελέτη του ρήγματος του Πανεπιστημίου, Επιτόπια παρακολούθηση και μετρήσεις επί των ρηγμάτων.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  7271
Αρ. Προβολών :  50312

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις