Σχεδίαση Διαδραστικών Συστημάτων (Μέρος 2ο)

Περιγράφονται αρχές, κανόνες και οδηγίες σχεδιασμού διαδραστικών συστημάτων. Ακόμη, εισάγεται η έννοια του πρωτοτύπου, το οποίο αποτελεί σημαντικό στοιχείο της ανθρωποκεντρικής σχεδίασης. Τέλος, περιγράφεται η τεχνική της ταξινόμησης καρτών (card sorting), η πλέον χρήσιμη και χρησιμοποιούμενη μέθοδος για την ανάπτυξη μιας χρηστοκεντρικής οργάνωσης πληροφορίας.

8 Διαφάνειες.pdf

8.1 Αρχές και κανόνες σχεδιασμού: Εισαγωγή και επισκόπηση
Χρήσεις αρχών και κανόνων σχεδιασμού, Πρότυπα σχεδίασης (design patterns), Επισκόπηση συλλογών κανόνων για παραθυρικές εφαρμογές, ιστοτόπους, και εφαρμογές σε φορητές συσκευές

8.1 Βιντεοδιάλεξη
8.1 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης
8.1 Δραστηριότητες-Ασκήσεις.html

8.2 Αρχές και κανόνες σχεδιασμού: Παραδείγματα συλλογών κανόνων
Κανόνες σχεδιασμού της NASA, Κανόνες σχεδιασμού HHS Research-Based web design and usability guidelines

8.2 Βιντεοδιάλεξη
8.2 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης
8.2 Δραστηριότητες-Ασκήσεις.html

8.3 Δημιουργία πρωτοτύπων
Ορισμός πρωτοτύπου, Μορφές πρωτοτύπων,  Κατηγορίες πρωτοτύπων με βάση την πιστότητα, Εργαλεία κατασκευής πρωτοτύπων,  Τεχνική Wizard of OZ

8.3 Βιντεοδιάλεξη
8.3 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης
8.3 Δραστηριότητες-Ασκήσεις.html

8.4 Οργάνωση πληροφορίας και ταξινόμηση καρτών
Σχεδιασμός πληροφοριακής αρχιτεκτονικής, Η τεχνική της ταξινόμησης καρτών (card sorting)

8.4 Βιντεοδιάλεξη
8.4 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης
8.4 Δραστηριότητες-Ασκήσεις.html