Ενότητα 10: Θεωρίες Μάθησης και ΤΠΕ: Κοινωνιογνωστικές Θεωρίες - Κοινωνικοπολιτικές Θεωρίες

Σκοποί Ενότητας

  • Η συνοπτική παρουσίαση
    • των βασικών αρχών της κοινωνικοπολιτισμικής θεωρίας και των πιο γνωστών της μοντέλων
    • και το πως επηρεάζει την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη σχεδίαση εκπαιδευτικών εφαρμογών.
 
 
  • Η έμφαση δίνεται:
    •  στο πως η κοινωνικοπολιτισμική θεωρία επιδρά στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη μαθησιακών περιβαλλόντων με       τη χρήση υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαφάνειες Ενότητας

Διάλεξη 10 - Θεωρίες Μάθησης και ΤΠΕ: Κοινωνιογνωστικές Θεωρίες- Κοινωνικοπολιτισμικές Θεωρίες

Βιντεο-Διάλεξη Ενότητας

Θεωρίες Μάθησης και ΤΠΕ: Κοινωνιογνωστικές Θεωρίες - Κοινωνικοπολιτικές Θεωρίες

Άσκηση Αυτοαξιολόγησης

[Εν.10] Άσκηση

Απαντήστε στις ερωτήσεις/ασκήσεις της Ενότητας 10.