Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

Βασίλης Κόμης

Περιγραφή

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος: 
Να αποκτήσουν οι φοιτητές βασικές γνώσεις για τις κύριες προσεγγίσεις αναφορικά με την εισαγωγή και την ένταξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία, να γνωρίσουν τα κύρια μοντέλα εισαγωγής τους στην εκπαίδευση και να αναπτύξουν βασικές ικανότητες σχετικές με την παιδαγωγική και την εν γένει εκπαιδευτική χρήση των βασικών υπολογιστικών και διαδικτυακών εφαρμογών και περιβαλλόντων.

Στοιχεία Μαθήματος:  
Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος: 
1. Η έννοια της εκπαιδευτικής τεχνολογίας: από την προγραμματισμένη διδασκαλία στο εκπαιδευτικό λογισμικό και τις ψηφιακές εφαρμογές των ΤΠΕ.
2. Πληροφορική και Εκπαίδευση - ΤΠΕ και Εκπαίδευση. 
3. Μοντέλα ένταξης και φάσεις εισαγωγής των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση. Η προβληματική για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδακτική και τη μαθησιακή διαδικασία.
4. Πληροφορική & ΤΠΕ στην ελληνική εκπαίδευση ? προγράμματα σπουδών 
5. Θεωρίες μάθησης και ΤΠΕ: κατηγορίες εκπαιδευτικού

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Σκοποί Ενότητας

 • Εισαγωγή στο μάθημα «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση»
 • Δομής του Μαθήματος
 • Διδακτικό Συμβόλαιο
 • Αντικείμενο του μαθήματος ΤΠΕ στην Εκπαίδευση
 • Σκοπός του μαθήματος ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

Σκοπός: Η εξοικείωση με βασικές υπηρεσίες και εργαλεία του Διαδικτύου: Πλατφόρμα Moodle (βασικές λειτουργίες και φόρουμ), Μηχανές αναζήτησης. Γνωριμία υπηρεσιών και εργαλείων του Διαδικτύου σε καθημερινές εκπαιδευτικές λειτουργίες του μαθήματος με βάση το μοντέλο της μικτής μάθησης.

Βασικές έννοιες: Πλατφόρμα μάθησης και διδασκαλίας, Forum, Αναζήτηση πληροφορίας στο διαδίκτυο, Μηχανές αναζήτησης, Κατάλογοι

Σκοποί Ενότητας  
 • Η διατύπωση των κύριων ερωτημάτων, τα οποία θα απαντηθούν κατά το μάθημα
 • Η σύντομη παρουσίαση του εννοιολογικού πλαισίου του μαθήματος 
 • Η αναφορά σε βασικές έννοιες, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν κατά το μάθημα   

Σκοπός:   

 • Γνωριμία και εξοικείωση με τις προηγμένες υπηρεσίες και εργαλεία του Web 2.0, όπως το blog, το wiki και το portfolio.
 • Αυτόνομη χρήση βασικών εργαλείων του Web 2.0 (blog, wiki, portfolio) και οργάνωση πληροφορίας σε ψηφιακό Portfolio.
Βασικές έννοιες: Web 2.0, Blogs, Wikis, Forum, Portfolio
Σκοποί Ενότητας 
 • Η επισκόπηση των επιμέρους μοντέλων ή προσεγγίσεων που σχετίζονται με
  •    την εισαγωγή,
  •    την ένταξη και
  •    την ενσωμάτωση
 • των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στα διάφορα εκπαιδευτικά συστήματα. 

Σκοπός: Η γνωριμία με την έννοια του εκπαιδευτικού λογισμικού, η κατανόηση της ύπαρξης διαφορετικών κατηγοριών λογισμικών με βάση τη διάκριση των επιμέρους δυνατοτήτων τους.

Βασικές Έννοιες: εκπαιδευτικό λογισμικό και εκπαιδευτικό υπολογιστικό περιβάλλον, κλειστό λογισμικό, ανοικτό λογισμικό, προσφερόμενες δυνατότητες.

Σκοποί Ενότητας

 • Συνοπτική περιγραφή και ανάλυση της θέσης των ΤΠΕ στην ελληνική πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
 •  Οι ΤΠΕ αντιμετωπίζονται κυρίως ως αντικείμενο εκπαίδευσης και δευτερευόντως ως μέσο γνώσης, έρευνας και μάθησης σε όλο το εύρος του προγράμματος σπουδών.

 

 • Δίνεται έμφαση:
  • Στην παρουσίαση των προγραμμάτων σπουδών του γνωστικού αντικειμένου της Πληροφορικής σε όλες τις βαθμίδες της γενικής εκπαίδευσης.
  • Στα προγράμματα επιμόρφωσης εν ενεργεία εκπαιδευτικών που προωθούν τις ΤΠΕ  ως διδακτικό μέσο και ως εργαλείο μάθησης στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα

Σκοπός: Η κατανόηση των επιμέρους κατηγοριών λογισμικού με βάση τις θεωρίες μάθησης και η γνωριμία με βασικά κριτήρια τεχνολογικής και παιδαγωγικής αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού. 

Βασικές Έννοιες: Θεωρίες μάθησης και ΤΠΕ, συμπεριφορισμός, εποικοδομισμός, γνωστική θεωρία, κοινωνικοπολιτισμική προσέγγιση, αξιολόγηση, κριτήρια αξιολόγησης.

Σκοποί Ενότητας

 • Η συνοπτική παρουσίαση
  •     των βασικών αρχών της συμπεριφοριστικής θεωρίας μάθησης και τα πιο γνωστών της μοντέλων
  •     και το πως επηρεάζει την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη σχεδίαση υπολογιστικών εκπαιδευτικών εφαρμογών.

 • Η έμφαση δίνεται:
  •  στο πως η συμπεριφοριστική θεωρία επιδρά στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη διδακτικών συστημάτων με τη χρήση υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών.

Σκοπός: Η κατανόηση της έννοιας του εκπαιδευτικού λογισμικού κλειστού τύπου και η ένταξή του στους διδακτικούς στόχους του ΔΕΠΠΣ. 

Βασικές έννοιες: ΔΕΠΠΣ, πολυμέσο, διδακτικό/εποπτικό μέσο, σύστημα διδασκαλίας λογισμικό καθοδήγησης), σύστημα εξάσκησης και πρακτικής, τεστ γνώσεων.

Σκοποί Ενότητας

 • Η συνοπτική παρουσίαση
  •     των βασικών αρχών της εποικοδομιστικής θεωρίας και των πιο γνωστών της μοντέλων
  •     και το πως επηρεάζει την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη σχεδίαση εκπαιδευτικών εφαρμογών.
 
 • Η έμφαση δίνεται:
  • στο πως η εποικοδομιστική θεωρία επιδρά στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη μαθησιακών περιβαλλόντων με τη χρήση υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών υπό το πρίσμα των γνωστικών εργαλείων 
 • Σκοπός: Η κατανόηση της έννοιας εφαρμογών υπερμέσων και των λογισμικών γενικής χρήσης και η αξιοποίηση τους στην εκπαιδευτική διαδικασία 
 • Βασικές έννοιες: υπερμέσο, ψηφιακή εγκυκλοπαίδεια
Σκοποί Ενότητας 
 • Η συνοπτική παρουσίαση
  •  των βασικών αρχών της γνωστικής ψυχολογίας και των πιο γνωστών της μοντέλων
  •  και το πως επηρεάζει την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη σχεδίαση εκπαιδευτικών εφαρμογών.
 
 • Η έμφαση δίνεται:
  •  στο πως η γνωστική ψυχολογία επιδρά στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη μαθησιακών περιβαλλόντων με τη χρήση      υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών.
 • Σκοπός: Η κατανόηση των βασικών αρχών της εποικοδομιστικής θεωρίας και των πιο γνωστών της μοντέλων και το πως επηρεάζει την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη σχεδίαση εκπαιδευτικών εφαρμογών.
 • Βασικές έννοιες: Εποικοδομισμός, Λογισμικό ανάπτυξης δημιουργικότητας (tuxpaint)

Σκοποί Ενότητας

 • Η συνοπτική παρουσίαση
  •  των βασικών αρχών της εποικοδομιστικής θεωρίας και των πιο γνωστών της μοντέλων
  •  και το πως επηρεάζει την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη σχεδίαση εκπαιδευτικών εφαρμογών.
 • Η έμφαση δίνεται:
  •  στο πως η εποικοδομιστική θεωρία επιδρά στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη μαθησιακών περιβαλλόντων με τη χρήση υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών υπό το πρίσμα των γνωστικών εργαλείων 
 • Σκοπός: Η κατανόηση των βασικών αρχών της εποικοδομιστικής θεωρίας και συγκεκριμένα της έννοιας της αναπαράστασης και πως επηρεάζουν την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη σχεδίαση εκπαιδευτικών εφαρμογών.
 • Βασικές έννοιες: εννοιολογικός χάρτης, αναπαράσταση

Σκοποί Ενότητας

 • Η συνοπτική παρουσίαση
  •   των βασικών αρχών της εποικοδομιστικής θεωρίας και ειδικότερα της προσέγγισης που αφορά την εννοιολογική        χαρτογράφηση
  •   και το πως επηρεάζει την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη σχεδίαση εκπαιδευτικών εφαρμογών.

 

 •  Η έμφαση δίνεται:
  •     στο πως η εννοιολογική χαρτογράφηση επιδρά στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη μαθησιακών περιβαλλόντων με τη χρήση υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών.
 
 • Σκοπός:Χρήση λογισμικού οπτικοποίησης ως εργαλείου έκφρασης, οπτικής αναπαράστασης και παρουσίασης της πληροφορίας (ψηφιακοί άτλαντες, λογισμικό μελέτης περιβάλλοντος)- Χρήση λογισμικού προσομοίωσης ως εργαλείου διερεύνησης και ανακάλυσης (εικονικά εργαστήρια)
 • Βασικές έννοιες:οπτικοποίηση, προσομοίωση, μοντελοποίηση

Σκοποί Ενότητας

 • Η συνοπτική παρουσίαση
  • των βασικών αρχών της κοινωνικοπολιτισμικής θεωρίας και των πιο γνωστών της μοντέλων
  • και το πως επηρεάζει την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη σχεδίαση εκπαιδευτικών εφαρμογών.
 
 
 • Η έμφαση δίνεται:
  •  στο πως η κοινωνικοπολιτισμική θεωρία επιδρά στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη μαθησιακών περιβαλλόντων με       τη χρήση υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών.
 • Σκοπός: Ανάπτυξη δεξιότητων υψηλού επιπέδου με λογισμικό εκπαιδευτικής ρομποτικής και προγραμματισμού 
 • Βασικές έννοιες: η εκπαιδευτική ρομποτική και ο προγραμματισμός

Σκοποί Ενότητας

 • Η συνοπτική παρουσίαση
  •     των συστημάτων πολυμέσων/υπερμέσων
  •     και το πως επηρεάζουν την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη σχεδίαση εκπαιδευτικών εφαρμογών.
 
 • Η έμφαση δίνεται:
  •  στο πως ο εποικοδομισμός και η γνωστική θεωρία επιδρούν στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη μαθησιακών περιβαλλόντων με τη χρήση υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών.
 •  
 

Σκοποί Ενότητας

 • Η συνοπτική παρουσίαση
  •     των συστημάτων πολυμέσων/υπερμέσων
  •     και το πως επηρεάζουν την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη σχεδίαση εκπαιδευτικών εφαρμογών.
 
 
 • Η έμφαση δίνεται:
  • στο πως ο εποικοδομισμός και η γνωστική θεωρία επιδρούν στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη μαθησιακών περιβαλλόντων με τη χρήση υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  31761
Αρ. Προβολών :  236632

Ημερολόγιο