Εισαγωγή στη Διδακτική των Θετικών Επιστημών

Κωνσταντίνος Ραβάνης

Περιγραφή

 

Στο μάθημα πραγματοποιείται συστηματική επεξεργασία βασικών θεωρητικών εννοιών της Διδακτικής των Θετικών Επιστημών και επιχειρείται η παρουσίαση εφαρμογών τους σε όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα.

 Οι ευρείες θεματικές ενότητες που προσεγγίζονται στο μάθημα αυτό είναι οι εξής: Η Διδακτική στα πλαίσια της παραδοσιακής Παιδαγωγικής και η συγκρότηση της σύγχρονης Διδακτικής των Θετικών Επιστημών. Εμβάθυνση στις θεμελιώδεις έννοιες της Διδακτικής των Θετικών Επιστημών: το διδακτικό συμβόλαιο, τις βιωματικές νοητικές παραστάσεις και τις επιστημονικές έννοιες, τα μοντέλα, το διδακτικό μετασχηματισμό, τους στόχους-εμπόδια, τη διδακτική αποσταθεροποίηση και τη γνωστική σύγκρουση.

 

CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
Μαθησιακοί στόχοι

Η συστηματική επεξεργασία βασικών θεωρητικών εννοιών της Διδακτικής των Θετικών Επιστημών και η παρουσίαση των εφαρμογών τους σε όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα.

Διδάσκοντες

Κωνσταντίνος Ραβάνης

Καθηγητής

Βιβλιογραφία

Driver, R. Guesne, E. & Tiberghien, A. (1993). Οι ιδέες των παιδιών στις Φυσικές Επιστήμες. Αθήνα: Τροχαλία - Ένωση Ελλήνων Φυσικών.

Driver, R. Squires, A. Rushworth, P. & Wood-Robinson, V. (1998). Οικοδομώντας τις έννοιες των Φυσικών Επιστημών. Τυπωθήτω, Αθήνα.

Ζαχάρος, Κ. (2007). Οι Μαθηματικές έννοιες στην Προσχολική Εκπαίδευση και η διδασκαλία τους. Αθήνα: Μεταίχμιο.

Ζαχάρος, Κ. (2015). Η Μαθηματική δραστηριότητα στην Προσχολική Εκπαίδευση. Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Πρακτικές Εφαρμογές. Αθήνα: Καμπύλη.

Ζόγκζα, Β. (2007). Η βιολογική γνώση στην παιδική ηλικία: Ιδέες των παιδιών και διδακτικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Μεταίχμιο.

Ζόγκζα, Β. (2009). Θέματα Διδακτικής της Βιολογίας: Διδασκαλία και μάθηση βιολογικών εννοιών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αθήνα: Μεταίχμιο.

Κολιόπουλος, Δ. (2006). Θέματα Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών. Η συγκρότηση της σχολικής γνώσης. Μεταίχμιο, Αθήνα. 

Κόμης, Β. (2004). Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας. Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.

Κόμης, Β. (2005). Εισαγωγή στη Διδακτική της Πληροφορικής. Αθήνα: Κλειδάριθμος.

Κουλαϊδής (επιστ. ευθ.), (2001). Διδακτική των Φυσικών Επιστημών. Τόμοι Α΄ & Β΄, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα.

Ραβάνης, Κ. (1999). Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση. Διδακτική και γνωστική προσέγγιση. Αθήνα: Τυπωθήτω.

Ραβάνης, Κ. (2016). Εισαγωγή στη Διδακτική και τη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.

Ενότητες

Η πρώτη ενότητα πραγματεύεται τη θέση που κατέχει η Διδακτική των Θετικών Επιστημών στον κόσμο των Επιστημών.

Η δεύτερη ενότητα αποσκοπεί στη διάκριση της Διδακτικής των Θετικών Επιστημών, ως αυτόνομης επιστημονικής περιοχής του πεδίου των Ανθρωπιστικών Επιστημών.

Στην τρίτη ενότητα παρουσιάζεται η έννοια του διδακτικού συμβολαίου, ως σημαντικού στοιχείου της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται οι όροι που διέπουν το διδακτικό συμβόλαιο και η διάκρισή του σε παραδοσιακό και εναλλακτικό.

Στην τέταρτη ενότητα παρουσιάζονται οι δύο κατηγορίες γνώσης που μπορούν να αναπτύξουν τα παιδιά: η βιωματική και η επιστημονική γνώση. Συγκεκριμένα προσεγγίζεται η έννοια των νοητικών παραστάσεων , η επιστημολογική και η ψυχολογική προσέγγιση για τις νοητικές παραστάσεις, καθώς και οι αυθόρμητοι συλλογισμοί για φαινόμενα του φυσικού κόσμου και έννοιες από τη Βιολογία, τη Φυσική και επιλεγμένα θέματα Χημείας.

Η πέμπτη ενότητα παρουσιάζει την έννοια και τη σημασία των μοντέλων, ως οντότητες οι οποίες εγκαθίστανται μεταξύ θεωρητικών κατασκευών και πραγματικότητας με στόχο να προσφέρουν τοπικές λύσεις στην αναπαράσταση, την σχηματοποίηση και την κατανόηση των φαινομένων. Επιπλέον παροσυιάζεται ο ρόλος που παίζουν τα μοντέλα στις διαδικασίς μάθησης και διδασκαλίας των Θετικών Επιστημών και συγκεκριμένα των Φυσικών Επιστημών.

Στην έκτη ενότητα προσεγγίζεται η έννοια του διδακτικού μετασχηματισμού, ο οποίος αποτελεί εργασία κατά την οποία η επιστημονική γνώση που πρόκειται να διδαχτεί μετατρέπεται σε αντικείμενο διδασκαλίας. Παρουσιάζονται οι φάσεις του, οι κοινωνικές πρακτικές αναφοράς οι οποίες αξιοποιούνται προκειμένου η επιστημονική γνώση να μετατραπεί σε διδακτέα και διδαχθείσα γνώση.

Η έβδομη ενότητα πραγματεύεται την έννοια των στόχων εμποδίων ως θεμελιώδους έννοιας της Διδακτικής των Θετικών Επιστημών, καθώς και τη στρατηγική της αντιμετώπισης των στόχων-εμποδίων.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις