Διδακτική της Φυσικής: Ερευνητικές Προσεγγίσεις στη Μάθηση και τη Διδασκαλία

Δημήτριος Κολιόπουλος

Περιγραφή

Το μάθημα δίδει την ευκαιρία στις/στους φοιτήτριες/-ές να γνωρίσουν τα ερευνητικά ρεύματα της Διδακτικής της Φυσικής που σχετίζονται με την έννοια του διδακτικού μετασχηματισμού της επιστημονικής γνώσης σε σχολική γνώση και να εξοικειωθούν με σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις που βασίζονται σε αυτά τα ρεύματα.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
Περιεχόμενο μαθήματος
 • Η εννοιολογική, μεθοδολογική και πολιτισμική διάσταση της επιστημονικής γνώσης
 • Διδακτική της φυσικής: Σύγχρονα ερευνητικά ρεύματα
 • Ειδικά θέματα Διδακτικής και Μουσειολογίας Φυσικών Επιστημών
Μαθησιακοί στόχοι

Το μάθημα δίδει την ευκαιρία στις/στους φοιτήτριες/-ές, κατ? αρχάς, να γνωρίσουν τα ερευνητικά ρεύματα της Διδακτικής της Φυσικής και τη σχέση τους με τις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις. Στη συνέχεια οι φοιτήτριες/-ές θα γνωρίσουν κυρίως το ερευνητικό ρεύμα του διδακτικού μετασχηματισμού της επιστημονικής γνώσης αναφοράς σε σχολική επιστημονική γνώση και θα εξοικειωθούν με αυτό μέσω της αλληλεπίδρασής τους με παραδείγματα σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων στη Φυσική προερχόμενα από την εφαρμογή του ερευνητικού αυτού ρεύματος στην εκπαίδευση.

Βιβλιογραφία

ΒΙΒΛΙΑ

 1. Creswell, J.W. (2010). Η έρευνα στην εκπαίδευση. Σχεδιασμός, διεξαγωγή και αξιολόγηση της ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας. Εκδόσεις Ίων.
 2. Κολιόπουλος, Δ. (2006). Θέματα Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών. Η συγκρότηση της σχολικής γνώσης. Μεταίχμιο.
 3. Κολιόπουλος, Δ. (2017). Η διδακτική προσέγγιση του Μουσείου Φυσικών Επιστημών. Μεταίχμιο.
 4. Κολιόπουλος, Δ. & Κ. Μέλη (2022). Η διδασκαλία της ενέργειας.  University Studio Press.
 5. Κολιόπουλος, Δ., Μέλη, Κ., Αραπάκη, Ξ., Σισσαμπέρη, Ν., Γεωργοπούλου, Π., & Παππά, Ε. (2022). Ειδικά θέματα Διδακτικής και Μουσειολογίας Φυσικών Επιστημών [Μεταπτυχιακό εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-55.
 6. Matthews, M. (2007). Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες. Εκδόσεις Επίκεντρο.
 7. Matthews, M. (Ed) (2014). International handbook of research in History, Philosophy and Science teaching. Springer.
 8. Ραβάνης, Κ. (2003). Εισαγωγή στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών. Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.

 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ - ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ

Review of Science, Mathematics and ICT Education (ΤΕΕΑΠΗ Εργαστήριο Διδακτικής των Θετικών Επιστημών). Εκδόσεις Μεταίχμιο (http://resmicte.lis.upatras.gr/).

Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση /Themes in Science and Technology Education. Εκδόσεις Κλειδάριθμος (http://earthlab.uoi.gr/thete/).

Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. Έρευνα και Πράξη. Ένωση για τη Διδακτική των φυσικών επιστημών - ΕΔΙΦΕ). (http://pc204.lib.uoi.gr/serp/index.php/serp).

ΤΕΕΑΠΗ (Εργαστήριο Διδακτικής των Θετικών Επιστημών). Βάση πτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών (https://www.mendeley.com/)

Πρακτικά Συνεδρίων ΕΔΙΦΕ

Πρακτικά Συνεδρίων «Ιστορία, Φιλοσοφία και Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών»

Πρακτικά Συνεδρίων «Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση» (http://sece.gr/9thconference/?page_id=45)

http://www.heal-link.gr/ (Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών)

http://scholar.google.com/ (Επιστημονική αναζήτηση στο Google)

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal (Βάση εκπαιδευτικών δεδομένων)

http://fibonacci.uni-bayreuth.de/home.html (Eυρωπαϊκό πρόγραμμα με στόχο την προώθηση της διερευνητικής διδασκαλίας & μάθησης στο πεδίο των φυσικών επιστημών και των μαθηματικών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σε συνδυασμό και με τη χρήση της τεχνολογίας.)

http://www.ecedu.upatras.gr/fibonacci/ (Η ελληνική ιστοσελίδα του προγράμματος Fibonacci)

http://energyineducation.blogspot.com/(Η ενέργεια στην εκπαίδευση: Ομάδα έρευνας και εκπαίδευσης που έχει ως στόχους τον αξιόπιστο σχεδιασμό, τη συστηματική αξιολόγηση και την έγκυρη διάδοση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σχετικών με τη διδασκαλία της έννοιας της ενέργειας και των κοινωνικών της χρήσεων) 

Ενότητες

Η πρώτη ενότητα εισάγει τις συνιστώσες της επιστημονικής γνώσης (επιστημονική, μεθοδολογική και πολιτισμική). Επιπλέον εισάγει τα θέματα της επιστημονικής γνώσης αναφοράς των φυσικών επιστημών, των εννοιών των φυσικών επιστημών, καθώς και της ιστορικής και φιλοσοφικής τους υπόστασης.

Η δεύτερη ενότητα παρουσιάζει την έννοια του διδακτικού μετασχηματισμού ως ερευνητικό πεδίο και τα ερευνητικά ρεύματα που σχετίζονται με την έννοια αυτή. Επιπλέον εξετάζει τις μορφές διάδοσης των φυσικών επιστημών και τα είδη γνώσης που εμπλέκονται σε αυτές.

Η τρίτη ενότητα εξετάζει τις αντιλήψεις για το αναλυτικό πρόγραμμα των φυσικών επιστημών: την παραδοσιακή, την καινοτομική και την εποικοδομητική αντίληψη. Παρουσιάζει αναλυτικά τα χαρακτηριστικά που διέπουν την κάθε αντίληψη και δίνει παραδείγματα για την καθεμία ως εφαρμογή τους στη διδασκαλία.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  2647
Αρ. Προβολών :  23563

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις