Η δραματική τέχνη του Ευριπίδη

Μενέλαος Χριστόπουλος

Περιγραφή

Στο μάθημα παρουσιάζεται το έργο του Ευριπίδη, η θέση του στην αρχαία ελληνική γραμματεία, η σχέση του έργου με την ιστορική και κοινωνική πραγματικότητα της εποχής και το περιεχόμενο των σωζόμενων δραμάτων. Στο μάθημα μελετάται και αναλύεται από το πρωτότυπο η τραγωδία Μήδεια (431 π. Χ.). Tο κείμενο της τραγωδίας έχει διαιρεθεί σε δύο μέρη: οι στίχοι 1-662 μελετώνται στο πλαίσιο του φροντιστηρίου (με έμφαση στην γραμματική και στο συντακτικό), ενώ το υπόλοιπο μέρος στις διαλέξεις.

 

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
Προτεινόμενα συγγράμματα
Βιβλιογραφία

Arnott, W. G., ?Off-stage cries and the choral presence. Some challenges to theatrical conventions in Euripides?, Antichthon16 (1982), 35-43.

Barlow, S. A., The imagery of Euripides: a study in the dramatic use of pictorial language. London 1971.

Battezzato, L., ?Scena e testo in Euripide, Med. 1053-1080?, RIFC 119 (1991), 420-436.

Blundell, M. W., Helping friends and harming enemies. A study in Sophocles and Greek ethics. Cambridge 1989.

Bongie, E. B., ?Heroic elements in the Medea of Euripides?, TAPA 107 (1977), 27-56.

Burnett, A. P., ?Medea and the tragedy of revenge?, CP 68 (1973), 1-24.

Buttrey, T. V., ?Accident and design in Euripides? Medea?, AJP 79 (1958), 1-17.

Clauss, J. και S. I. Johnston, Medea. Essays on Medea in myth, literature, philosophy and art. Princeton 1997.

Collinge, N. E., ?Medea ex machina?, CP 57 (1962), 170-172.

Cunningham, M. P., ?Medea ?π? μηχαν?ς?, CP 49 (1954), 151-160.

Diggle, J., Euripidea. Collected essays. Oxford 1994.

Diller, H., ?θυμ?ς δ? κρείσσων τ?ν ?μ?ν βουλευμάτων?,  Hermes 94 (1966), 267-275

Dunkle, J. R., ?The Aegeus episode and the theme in Euripides? Medea?, TAPA 100 (1969), 97-107.

Dunn, F. M., ?Euripides and the rites of Hera Akraia?, GRBS 35 (1994), 103-115.

Dyson, M., ?Euripides? Medea 1056-1080?, GRBS 28 (1987), 23-34.

Dyson, M., ?Euripides? Medea 926-31?, CQ 38 (1988), 324-327.

Easterling, P. E., ?The infanticide in Euripides Medea?, Yale Classical Studies 25 (1977), 177-191.

Flory, S., ?Medea?s right hand. Promises and revenge?, TAPA 108 (1978), 69-74.

Foley, H. P., ?Medea?s devided self?, Classical Antiquity 8 (1989), 61-85.

Graf, F., ?Medea, the enchantress from afar: remarks on a well-known myth?, στο Clauss και Johnston, Medea. Essays on Medea in myth, literature, philosophy and art. Princeton 1997.

Hamilton, R., ?Cries within and the tragic scene?, AJP 108 (1987), 589-599.

Johnston, S. I., ?Corinthian Medea and the cult of Hera Akraia?, στο Clauss και Johnston, Medea. Essays on Medea in myth, literature, philosophy and art. Princeton 1997.

Know, B. M. W., ?The Medea of Euripides?, Yale Classical Studies 25 (1977), 193-225.

Lloyd-Jones, H., ?Euripides, Medea 1056-1080?, W?rzburger Jahrb?cher f?r die Altertumswissenschaft, n. F. 6a (1980), 51-59.

Mastronarde, D. J., ?Actors on high: the skene roof, the crane, and the gods in attic drama?, Classical Antiquity 9 (1990), 247-294.

Mastronarde, D. J., Ευριπίδου Μήδεια. Μετάφραση Δ. Γιωτοπούλου, επιμέλεια μετάφρασης Μ. Χριστόπουλος. Αθήνα, Πατάκης 2006.

McClure, L., ?«The worst husband»: discourses of praise and blame in Euripides? Medea?, CP 94 (1999), 373-394.

McDermott, E., Euripides? Medea: the incarnation of disorder. University Park, Pennsylvania 1989.

McDonald, M., ?Medea as politician and diva: riding the dragon into the future?, στο Clauss και Johnston, Medea. Essays on Medea in myth, literature, philosophy and art. Princeton 1997.

Michelini, A. N., ?Neophron and Euripides?s Medeia 1065-1080?, TAPA 119 (1989), 115-135.

Moreau, A., Le mythe de Jason and M?d?e. Le va-nu-pied et la sorci?re. Paris 1994.

Most, G. W., ?Two problems in the third stasimon of Euripides? Medea?, CP 94 (1999), 20-35.

Mueller, M., ?The language of reciprocity in Euripides? Medea?, AJP 123 (2001), 471-504.

Newton, R. M., ?Ino in Euripides? Medea?, AJP 106 (1985), 496-502.

Page, D. L., Ευριπίδη Μήδεια. Mετάφραση Γ. Γιατρομανωλάκης. Αθήνα, Καρδαμίτσα 1990.

Reeve, M. D., ?Euripides, Medea 1021-1080?, CQ 22 (1972), 51-61.

Rehm, R., ?Medea and the λόγος of the heroic?, Eranos 87 (1989), 97-115.

Seidensticker, B., ?Euripides, Medea 1056-1080? στο M. Griffith και D. J. Mastronarde, Cabinet of the Muses. Essays on Classical and comparative literature in honor of Thomas G. Rosenmeyer. Atlanta 1990.

Sfyroeras, P., ?The ironies of salvation: the Aigeus episode in Euripides? Medea?, CJ 90 (1994), 125-142.

Stanton, G. R., ?The end of Medea?s monologue: Euripides, Medea 1078-1080?, Rheinisches Museum 130 (1987), 97-106.

Στεφανόπουλος, Κ. Θ., Ευριπίδης. Μήδεια. (μετάφραση). Αθήνα, Κίχλη 2012.

Szlez?k, T. A., ?Hikesie und bitte in Euripides? Medea?, Orientalia 59 (1990), 280-297.

Χριστόπουλος, Μ., Μιμήσεις πράξεων. Αφήγηση και δομή στις τραγωδίες των κλασικών χρόνων. Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα 2002.

Μέθοδοι διδασκαλίας

Διαλέξεις, φροντιστηριακή διδασκαλία και συμπληρωματική-ενισχυτική εκπαίδευση μέσω ασύγχρονης πλατφόρμας.

Μέθοδοι αξιολόγησης

Μία γραπτή τελική εξέταση.

Ενότητες

Γραμματικός και συντακτικός σχολιασμός των στίχων 1-48 της Μήδειας του Ευριπίδη (φροντιστηριακό μάθημα).

Γραμματικός και συντακτικός σχολιασμός των στίχων 49-95 της Μήδειας του Ευριπίδη (φροντιστηριακό μάθημα).

Γραμματικός και συντακτικός σχολιασμός των στίχων 148-203 της Μήδειας του Ευριπίδη (φροντιστηριακό μάθημα).

Γραμματικός και συντακτικός σχολιασμός των στίχων 204-266 της Μήδειας του Ευριπίδη (φροντιστηριακό μάθημα).

Γραμματικός και συντακτικός σχολιασμός των στίχων 96-147 της Μήδειας του Ευριπίδη (φροντιστηριακό μάθημα).

Γραμματικός και συντακτικός σχολιασμός των στίχων 267-323 της Μήδειας του Ευριπίδη (φροντιστηριακό μάθημα).

Γραμματικός και συντακτικός σχολιασμός των στίχων 324-409 της Μήδειας του Ευριπίδη (φροντιστηριακό μάθημα).

Γραμματικός και συντακτικός σχολιασμός των στίχων 310-464 της Μήδειας του Ευριπίδη (φροντιστηριακό μάθημα).

Γραμματικός και συντακτικός σχολιασμός των στίχων 576-626 της Μήδειας του Ευριπίδη (φροντιστηριακό μάθημα).

Γραμματικός και συντακτικός σχολιασμός των στίχων 465-519 της Μήδειας του Ευριπίδη (φροντιστηριακό μάθημα).

Γραμματικός και συντακτικός σχολιασμός των στίχων 520-575 της Μήδειας του Ευριπίδη (φροντιστηριακό μάθημα).

Γραμματικός και συντακτικός σχολιασμός των στίχων 627-662 της Μήδειας του Ευριπίδη (φροντιστηριακό μάθημα).

Ερμηνευτική προσέγγιση των στίχων 663-718 της Μήδειας και παρουσίαση της δομής και του περιεχομένου της ευριπίδειας τραγωδίας ?λκηστις.

Ερμηνευτική προσέγγιση των στίχων 719-797 της Μήδειας και παρουσίαση της δομής και του περιεχομένου των ευριπίδειων τραγωδιών ?ρακλείδαι και ?ππόλυτος.

Ερμηνευτική προσέγγιση των στίχων 798-834 της Μήδειας και παρουσίαση της δομής και του περιεχομένου των ευριπίδειων τραγωδιών ?νδρομάχη και ?κάβη.

Ερμηνευτική προσέγγιση των στίχων 835-907 της Μήδειας και παρουσίαση της δομής και του περιεχομένου των ευριπίδειων τραγωδιών ?κέτιδες και ?ων.

Ερμηνευτική προσέγγιση των στίχων 908-975 της Μήδειας και παρουσίαση της δομής και του περιεχομένου των ευριπίδειων τραγωδιών ?ρακλ?ς και ?λέκτρα.

Ερμηνευτική προσέγγιση των στίχων 976-1080 της Μήδειας και παρουσίαση της δομής και του περιεχομένου των ευριπίδειων τραγωδιών Τρωάδες και ?λένη.

Ερμηνευτική προσέγγιση των στίχων 1081-1120 της Μήδειας και παρουσίαση της δομής και του περιεχομένου των ευριπίδειων τραγωδιών ?φιγένεια ?ν Ταύροις και Φοίνισσαι.

Παρουσίαση της δομής και του περιεχομένου των ευριπίδειων έργων ?ρέστης και ?φιγένεια ?ν Α?λίδι.

Ερμηνευτική προσέγγιση των στίχων 1121-1230 της Μήδειας και παρουσίαση της δομής και του περιεχομένου των ευριπίδειων έργων Βάκχαι, ??σος, Κύκλωψ.

Ερμηνευτική προσέγγιση των στίχων 1231-1419 της Μήδειας.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  4840
Αρ. Προβολών :  41035

Ημερολόγιο