[Νάχλε - Αργύρη Μαρία

[Νάχλε - Αργύρη Μαρία

1. Λογισμικό κλειστού τύπου: https://schol.io/games Γενικά, τα λογισμικά κλειστού τύπου αποτελούν συστήματα εξάσκησης και διδασκαλίας με τη βοήθεια υπολογιστή ή καθοδηγούμενης από υπολογιστή διδασκαλίας. Ο υπολογιστής είναι μέσο μετάδοσης της πληροφορίας και εργαλείο αξιολόγησής της, επομένως υποκαθιστά πλήρως ή εν μέρει το δάσκαλο. Το συγκεκριμένο λογισμικό αποτελεί λογισμικό εξάσκησης και πρακτικής καθώς υπάρχουν κάποια παιχνίδια γνώσεων π.χ. αυτό του πολλαπλασιασμού τα οποία περιέχουν μόνο το μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης των γνώσεων και των δεξιοτήτων, δεν επιτρέπουν τη διερευνητική μάθηση και δεν χρησιμοποιούν άμεση και κατάλληλη τεχνική ανατροφοδότησης (π.χ. δεν εξηγούν γιατί κάτι είναι λάθος).

2. Λογισμικό ανοιχτού τύπου: http://etl.ppp.uoa.gr/_content/download/index_download.htm Πρόκειται για υπολογιστικό περιβάλλον μάθησης το οποίο ευνοεί τη διερεύνηση, την ανακάλυψη και την οικοδόμηση της γνώσης. Ο μαθητής χρησιμοποιεί το περιβάλλον ως εργαλείο, διερευνώντας τα «αντικείμενα» που περιέχει και ανακαλύπτει πληροφορίες και γεγονότα, κατανοεί έννοιες και τις συσχετίζει μεταξύ τους, με άλλα λόγια οικοδομεί γνώσεις μέσω πειραματισμού και επίλυσης προβλημάτων. Ο υπολογιστής είναι φυσικό και κυρίως γνωστικό εργαλείο για το μαθητή ενώ ο δάσκαλος είναι σύμβουλος ή βοηθός.