[Μεσχι Μαΐα

[Μεσχι Μαΐα

https://micro.photodentro.edu.gr/primary/paichnidia/ ( λογισμικό κλειστού τύπου)? Υποκαθιστά τη δουλειά δασκάλου ? Το λογισμικό ως δάσκαλος ? Παροχή πληροφορίας ? Κείμενο ? Εικόνα ? Αλληλεπίδραση ? Βίντεο

http://www.mkprosopsis.com/Software/KidspirationGR.html (λογισμικό ανοικτού τύπου)
? Παραδείγματα δυνατοτήτων ? Άμεσος χειρισμός αντικειμένων και πληροφορίας ? Υψηλή αλληλεπίδραση ? Πολλαπλές αναπαραστάσεις ? Εναλλακτικές αναπαραστάσεις ? Χειρισμός παραμέτρων