[Αδαμοπούλου Ιωάννα

[Αδαμοπούλου Ιωάννα

Υπάρχουν δυο κατηγορίες λογισμικού. Η πρώτη κατηγορία με την οποία θα ασχοληθούμε και θα δούμε ένα σχετικό παράδειγμα, είναι το κλειστό εκπαιδευτικό λογισμικό. Αυτό το λογισμικό, βοηθά και συμβάλλει στη μετάδοση των γνώσεων. Πολύ βασικό επίσης είναι ότι λειτουργεί ως δάσκαλος, δηλαδή υποκαθιστά τη δουλειά του δασκάλου. Παράδειγμα: https://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/education/workshop/exercise/index.html Πρόκειται για ασκήσεις που μπορούν να αξιοποιηθούν ως μέσο εκμάθησης ή εμπέδωσης γραμματικών και συντακτικών φαινομένων με στόχο την αποτελεσματικότερη αφομοίωση των δομών του αρχαιοελληνικού λόγου. Οι ασκήσεις ταξινομούνται σε καταλόγους φαινομένων (γραμματική, συντακτικό, λεξιλόγιο, ερμηνεία/μετάφραση) και εντάσσονται σε φύλλα εργασίας τα οποία μπορούν να συμπληρωθούν ηλεκτρονικά με άμεσο έλεγχο των απαντήσεων.

Η δεύτερη κατηγορία με την οποία θα ασχοληθούμε, είναι το ανοιχτό εκπαιδευτικό λογισμικό. Το συγκεκριμένο λογισμικό, βοηθά στην οικοδόμηση γνώσεων, δηλαδή λειτουργεί συμπληρωματικά και επίσης υποστηρίζει την δουλειά του μαθητή. Παράδειγμα: https://moodle.org/ Το moodle πρόκειται για ένα ελεύθερο λογισμικό διαχείρισης μαθημάτων, ένα σύστημα διαχείρισης μάθησης, ή ένα σύστημα εικονικής μάθησης, ή ακόμα πιο απλά ένα πακέτο λοιγισμικού για την διεξαγωγή ηλεκτρονικών μαθημάτων μέσω διαδικτύου, που προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.