02. Πολιτισμική Ετερογένεια στο πλαίσιο της Παγκοσμιοποίησης
Στην ενότητα αυτή οριοθετούνται έννοιες όπως νεωτερικότητα και παγκοσμιοποίηση, ομογενοποίηση και αναδεικνύεται ο ρόλος της διαπολιτισμικής προσέγγισης στην εκπαίδευση σε ένα παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο.
2: Πολιτισμική Ετερογένεια στο πλαίσιο της Παγκοσμιοποίησης
Ενότητα 2η

Στην ενότητα αυτή οριοθετούνται έννοιες όπως νεωτερικότητα και παγκοσμιοποίηση, ομογενοποίηση και αναδεικνύεται ο ρόλος της διαπολιτισμικής προσέγγισης στην εκπαίδευση σε ένα παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο.

Ενότητα 2η - Ασκήσεις
1. Μελετήστε τους ορισμούς της παγκοσμιοποίησης από μελετητές (Νικολάου, 2011, σελ. 42). Παρουσιάστε έναν ολοκληρωμένο ορισμό.
2. Αντιπαραβάλλετε το χρόνο και το χώρο στη βιομηχανική εποχή και στην εποχή της πληροφορίας (Νικολάου, 2011, σελ. 64).