Α | Δ | Ε | Μ | Π
Όρος Ορισμός
Αναστοχασμός
Η αυτο-κριτική στάση, από την πλευρά των εκπαιδευτικών, γύρω από γνώσεις, θέματα και συμπεριφορές που θεωρούν ως δεδομένες και «φυσικές», τρόπον τινά, ενώ είναι πολιτισμικές, και δεν είναι απαραίτητο να συμπίπτουν με αυτές των μελών άλλων πολιτισμικών ομάδων. Ο αναστοχασμός του εκπαιδευτικού, σημαντικό εργαλείο που προάγει το έργο του, μπορεί να φέρει ανάλογη ανταπόκριση αυτοκριτικής και επιθυμία επικοινωνίας, από τους μαθητές και τους γονείς τους, μετανάστες ή παλιννοστήσαντες.