Διαπολιτισμική Παιδαγωγική

Ευγενία Αρβανίτη

Περιγραφή

Πρόκειται για ένα μάθημα που αναλύει τη σύγχρονη ελληνική πολυπολιτισμική πραγματικότητα,
την επίδραση της μετανάστευσης σε αυτή, καθώς και το νέο ρόλο της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην οριοθέτηση της κοινωνίας της γνώσης και του κοινωνικοπολιτισμικού
μετασχηματισμού με βάση τη διαπολιτισμική επικοινωνία και ανταλλαγή.

Εξετάζεται ενδελεχώς ο ρόλος της νέας διαφοροποιημένης παιδαγωγικής (Kalantzis & Cope, 2012) σε ένα παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο και ο τρόπος που (επανα)σχεδιάζονται τα σύγχρονα αναστοχαστικά προγράμματα σπουδών με στόχο το διάλογο και την ανάπτυξη της διαπολιτισμικής ικανότητας και επικοινωνίας.

Επίσης συζητούνται εκτενώς πρακτικά θέματα που αφορούν τη γλωσσική και πολιτισμική ετερότητα στο νηπιαγωγείο, καθώς και τη διαχείρισή της με την υιοθέτηση μιας διαφοροποιημένης παιδαγωγικής προσέγγισης.

Τέλος, παρουσιάζονται διαπολιτισμικές διδακτικές προτάσεις.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Στο πρώτο μάθημα θα γίνει αναλυτική περιγραφή των στόχων του μαθήματος είναι η βαθύτερη θεωρητική κατανόηση:

  • της οριοθέτησης του σύγχρονου κοινωνικοπολιτισμικού πλαισίου στην κοινωνία της γνώσης
  • της  ελληνικής πολυπολιτισμικής πραγματικότητας
  • του ρόλου της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής σε ένα παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο
  • της διαχείρισης ομάδων με έντονη την εθνοπολιτισμική διαφοροποίηση
  • της διαπολιτισμικής επικοινωνίας
  • της διαπολιτισμικής ικανότητας (γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες).
  • των θεμάτων γλωσσικής και πολιτισμικής ετερότητας στο νηπιαγωγείο
  • των διαπολιτισμικών διδακτικών σεναρίων και τεχνικών μάθησης 

 

Στην ενότητα αυτή οριοθετούνται έννοιες όπως νεωτερικότητα και παγκοσμιοποίηση, ομογενοποίηση και αναδεικνύεται ο ρόλος της διαπολιτισμικής προσέγγισης στην εκπαίδευση σε ένα παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο.
Στην τρίτη ενότητα αναλύεται ο ρόλος της εκπαίδευσης στην διαμόρφωση σύγχρονων εργαζόμενων. Μελετώνται σε βάθος τρία μοντέλα σύζευξης εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας: Φορντισμός, Μεταφορντισμός & Παραγωγική διαφορετικότητα.
Στην παρουσίαση αυτή μελετώνται τα τρία Εκπαιδευτικά παραδείγματα που χαρακτηρίζουν τη σχολική εμπειρία (διδακτική, αυθεντική και μετασχηματιστική εκπαίδευση). Διαπιστώνεται, επίσης, η ύπαρξη ή ανυπαρξία της διαπολιτισμικότητας στα παραδείγματα αυτά. 
Στην πέμπτη ενότητα αναλύεται η σπουδαιότητα της εκπαίδευσης στην Πολιτειακή Αγωγή των μαθητών. Επιπλέον, μελετάται το μοντέλο της Εθνικιστικής εκπαίδευσης.
Στην ενότητα αυτή αναλύεται η σπουδαιότητα της εκπαίδευσης στην Πολιτειακή Αγωγή των μαθητών ενώ μελετάται  το μοντέλο του Νεοφιλελευθερισμού / της Νεοφιλελεύθερης εκπαίδευσης.
Στη διάλεξη αυτή αναλύεται η σπουδαιότητα της εκπαίδευσης στην Πολιτειακή Αγωγή των μαθητών και μελετάται το μοντέλο του Πολιτειακού Πλουραλισμού.

Στην 8η διάλεξη οριοθετούνται όροι όπως διαπολιτισμικότητα, διαπολιτισμική ικανότητα, ετερότητα, διαφορετικότητα, αναστοχασμός, εθνοτικές ομάδες. Τέλος, αναλύονται τα μοντέλα της αφομοίωσης και της ενσωμάτωσης.

Στην ένατη ενότητα διερευνάται η κοινωνική αντιμετώπιση της Διαφορετικότητας και οι πολιτικές διαχείρισης της. Μελετάται, επίσης, ο αποκλεισμός και η αφομοίωση.
Στην παρουσίαση αυτή διερευνάται η κοινωνική αντιμετώπιση της Διαφορετικότητας και οι πολιτικές διαχείρισης της. Επιπλέον, μελετάται η πολυπολιτισμική προσέγγιση και η έννοια της ενσωμάτωσης.
Στην ενότητα αυτή διερευνάται η έννοια του πολιτισμικού σχετικισμού στο πλαίσιο της αναγνώρισης της διαφοράς καθώς μελετάται και η αντιρατσιστική εκπαίδευση.
Σκοπός της ενότητας αυτής είναι:
?Να μελετηθούν οι έννοιες της διαπολιτισμικότητας και της διαπολιτισμικής προσέγγισης στην Ευρώπη
?Να οριοθετηθούν οι στόχοι/αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και τα στάδια πολιτισμικής εξέλιξης
?Να δοθούν τα χαρακτηριστικά της διαπολιτισμικής ικανότητας 
Στην ενότητα αυτή επιχειρείται η :
ριοθέτηση των εννοιών της ετερότητας και του οικείου/διαφορετικού άλλου
?Μελέτη της διαδικασίας συγκρότησης του εμείς
?Ανάλυση των διαδικασιών διαχείρισης του άλλου σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες  

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  39002
Αρ. Προβολών :  319851

Ημερολόγιο