Ο Διδακτικός Μετασχηματισμός

Στην πέμπτη ενότητα παρουσιάζεται η έννοια του διδακτικού μετασχηματισμού και η διαδρομή που ακολουθείται για να μετατραπεί/μετασχηματιστεί η επιστημονικη γνώση σε διδακτέα και διδαχθείσα γνώση.

5. Ο Διδακτικός Μετασχηματισμός.pdf