Διδακτική Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία

Κωνσταντίνος Ραβάνης

Περιγραφή

Στόχος: Εισαγωγή στις βασικές θεωρίες και έννοιες οι οποίες οδηγούν σε μια Διδακτική εννοιών της Φυσικής για την προσχολική ηλικία και στις στρατηγικές ανάπτυξης σχετικών δραστηριοτήτων.

Περιεχόμενο: Οι ευρείες θεματικές ενότητες που προσεγγίζονται στο μάθημα αυτό είναι οι εξής: Η Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και η μύηση στις Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση. Θεμελιώδεις έννοιες της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών. Οι θεωρίες μάθησης και οι επιδράσεις τους στις διδακτικές στρατηγικές για την ανάπτυξη από τις Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση. Οι εμπειριστικού χαρακτήρα διδακτικές στρατηγικές. Διδακτικές στρατηγικές βασισμένες στη θεωρία του Piaget. Η στρατηγική της αντιμετώπισης των στόχων-εμποδίων.

 

Για το έτος 2020-21 λόγω των έκτακτων συνθηκών το μάθημα πραγματοποιείται εξ αποστάσεως μέσω του zoom

 

 

 

CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
Μαθησιακοί στόχοι

Εισαγωγή στις βασικές θεωρίες και έννοιες οι οποίες οδηγούν σε μια Διδακτική εννοιών της Φυσικής για την προσχολική ηλικία και στις στρατηγικές ανάπτυξης σχετικών δραστηριοτήτων.

Διδάσκοντες

Κωνσταντίνος Ραβάνης

Καθηγητής

Βιβλιογραφία

α) Ραβάνης, Κ. (1999). Οι Φυσικές Επιστήμες στην προσχολική εκπαι?δευση. Γνωστική και διδακτική προσέγγιση. Τυπωθήτω, Αθήνα.
β) Ραβάνης, Κ. (2003). Εισαγωγή στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών. Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα.

 

Ενότητες

Στην πρώτη ενότητα γίνεται προσέγγιση της έννοιας της Διδακτικής και των στοιχείων που την απαρτίζουν υπό το πρίσμα της παραδοσιακής Παιδαγωγικής.

Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζεται η Διδακτική όπως διαμορφώθηκε υπό το σύγχρονο πλαίσιο και ο σημαντικός ρόλος που έπαιξε η ανάπτυξη της Επιστημολογίας των Φυσικών Επιστημών στη διαμόρφωσή της.

Στην τρίτη ενότητα παρουσιάζονται διάφορα στοιχεία της φύσης και των θεσμών της Προσχολικής Εκπαίδευσης τα οποία επιτρέπουν την ένταξη της Διδακτικής της Φυσικής ήδη από την Προσχολική Αγωγή.

Στην τέταρτη ενότητα παρουσιάζεται η έννοια του διδακτικού συμβολαίου, ως σημαντικού στοιχείου της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Στην πέμπτη ενότητα παρουσιάζεται η έννοια του διδακτικού μετασχηματισμού και η διαδρομή που ακολουθείται για να μετατραπεί/μετασχηματιστεί η επιστημονικη γνώση σε διδακτέα και διδαχθείσα γνώση.

Στην έκτη ενότητα παρουσιάζονται οι επαγωγικές & παραγωγικές διδακτικές τεχνικές, οι οποίες περιλαμβάνουν εκπαιδευτικές προσπάθειες μετάβασης από το μερικό στο γενικό και από το γενικό στο μερικό αντίστοιχα.

Στην έβδομη ενότητα παρουσιάζεται η σημασία των βιωματικών νοητικών παραστάσεων (ΒΝΠ) των παιδιών για διάφορα ζητήματα της καθημερινόητας, στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην προσχολική ηλικία.

Στην όγδοη ενότητα προσεγγίζεται η έννοια των νοητικών μοντέλων που αποτελελούν πιο επεξεργασμένες νοητικές οντόητες και διακρίνονται από τις βιωματικές νοητικές παραστάσεις των παιδιών.

Στην ένατη ενότητα προσεγγίζεται η έννοια των στόχων - εμποδίων ως θεμελιώδους έννοιας της Διδακτικής των Θετικών Επιστημών και παρουσιάζεται η στρατηγική της αντιμετώπισης των στόχων-εμποδίων.

Στη δέκατη ενότητα παρουσιάζονται οι εμπειριστικού τύπου διδακτικές προσεγγίσεις και τα πλαίσια στα οποία βασίζονται.

Στην ενδέκατη ενότητα γίνεται παρουσίαση των διδακτικών στρατηγικών, οι οποίες βασίζονται στη θεωρία του Piaget.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής προσεγγίζονται οι θεωρητικές προϋποθέσεις και οι λειτουργικές παράμετροι για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε ένα κοινωνικο-γνωστικό πλαίσιο.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  22453
Αρ. Προβολών :  154889

Ημερολόγιο