Κοινωνικές Επιπτώσεις- Χρήσεις Υπολογιστών

Στην παρούσα ενότητα γίνεται ανάλυση των κοινωνικών επιδράσεων των ΤΠΕ