Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Στην παρούσα ενότητα γίνεται εισαγωγή στο πεδίο της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και πραγματοποιείται συζήτηση για τη χρήση των εφαρμογών Web 2.0 στην εκπαίδευση