Μοντέρνες εφαρμογές υπολογιστικής τεχνολογίας: Διαδίκτυο, Web 2.0, Social Media, Κοινωνικός υπολογισμός, Πανταχού παρών υπολογιστής

Στην ενότητα αυτή γίνεται παρουσίαση μοντέρνων εφαρμογών υπολογιστικής τεχνολογίας καθώς και της υφιστάμενης κατάστασης στη χρήση του Διαδικτύου