FIR Φίλτρα

 Σχεδιασμός Ψηφιακών FIR Φίλτρων, Σχεδίαση με Παραθύρωση Σειρών Fourier, Μέθοδος με χρήση Παραθύρων, Μέθοδος με χρήση Περιοχών Αδιαφορίας, Μέθοδος Min-Max.