Εισαγωγή
  • Εξέλιξη των Γλωσσών Προγραμματισμού,
  • Κριτήρια σχεδιασμού.