Διακριτά Μαθηματικά (CEID_22Y101)

Ενότητες

Προτασιακός/Κατηγορηματικός Λογισμός
  • Λογικές Προτάσεις - Τελεστές - Πϊνακες Αληθείας
  • Μετάφραση από/προς Φυσική Γλώσσα
  • Ποσοτικοποιητές
  • Κανόνες Εξαγωγής Συμπερασμάτων