12.Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις διαχείρισης της πολυπολιτισμικής διαφορετικότητας: Διαπολιτισμική προσέγγιση
Σκοπός της ενότητας αυτής είναι:
?Να μελετηθούν οι έννοιες της διαπολιτισμικότητας και της διαπολιτισμικής προσέγγισης στην Ευρώπη
?Να οριοθετηθούν οι στόχοι/αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και τα στάδια πολιτισμικής εξέλιξης
?Να δοθούν τα χαρακτηριστικά της διαπολιτισμικής ικανότητας 
12: Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις διαχείρισης της πολυπολιτισμικής διαφορετικότητας: Διαπολιτισμική προσέγγιση
Ενότητα 12η

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι: ?Να μελετηθούν οι έννοιες της διαπολιτισμικότητας και της διαπολιτισμικής προσέγγισης στην Ευρώπη ?Να οριοθετηθούν οι στόχοι/αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και τα στάδια πολιτισμικής εξέλιξης ?Να δοθούν τα χαρακτηριστικά της διαπολιτισμικής ικανότητας

Ενότητα 12η - Ασκήσεις
1. Ορίστε τους σημαντικούς όρους αυτής της παρουσίασης
?Διαπολιτισμικότητα
?Διαφορετικότητα
?Ετερότητα
?Διαπολιτισμική εκπαίδευση
?Ενσυναίσθηση
2. Μπαίνω στη θέση του άλλου....Σκεφτείτε ένα συγκρουσιακό περιστατικό στο οποίο έπρεπε να κατανοήσετε τη θέση του άλλου. Τι κάνατε?
3. Ποιες είναι οι επικοινωνιακές περιστάσεις που αντιμετωπίζετε καθημερινά; Πόσο ικανές/οί αισθάνεστε στην επικοινωνία με άλλους; 
4. Ποιες είναι οι δικές σας διαπολιτισμικές γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις;
5. Ποιες είναι οι προκλήσεις για τα σχολεία μας στη διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας; Τρόποι εμπλοκής γονέων.