Θέματα διαπολιτισμικού σχεδιασμού
Σκοπός της ενότητας είναι:
  • Να συζητηθούν τα στάδια πολιτισμικής εξέλιξης
  • Να αποτιμηθεί η ικανότητα των φοιτητών με την κλίμακα διαπολιτισμικής ευαισθητοποίησης
  • Να αναλυθεί η έννοια της παραγωγικής διαφοροποίησης
  • Να δοθούν κατευθύνσεις σχεδιασμού με βάση τη διαφορετικότητα
  • Να αναλυθούν οι δραστηριότητες ανάλυσης 

Έμφαση δίνεται στον διαπολιτισμικό διάλογο και την δημιουργία  διαπολιτισμικού παραμυθιού και στην πολυτροπικότητα.