Πολυπολιτισμικότητα και Σχεδιασμοί Μάθησης

Ευγενία Αρβανίτη

Περιγραφή

Πρόκειται για ένα θεωρητικό και πρακτικό μάθημα που αναλύει τις κοινωνικές και πολιτισμικές διαδικασίες ένταξης των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία. Χαρτογραφεί την πολιτισμική διαφορετικότητα στο ελληνικό σχολείο μέσα από μεταναστευτικές αφηγήσεις ζωής και την ανάδειξη της σημασίας των χαρακτηριστικών του βιόκοσμου (εμπειρίες, ταυτότητα, προδιαθέσεις, δίκτυα, αξίες, κατευθύνσεις για το νέο). 

Οι φοιτητές/τριες γίνονται ερευνητές και ανακαλύπτουν την δύναμη της αφήγησης, του διαλόγου και του αναστοχασμού στην πορεία αυτοκαθορισμού της εθνοπολιτισμικής ταυτότητας μαθητών και γονιών. Συνθέτουν έτσι το εθνοπολιτισμικό προφίλ μιας πολυπολιτισμικής τάξης με στόχο την μεγαλύτερη εμπλοκή των μετόχων της σχολικής κοινότητας για διαπολιτισμική δράση, ανταλλαγή και επικοινωνία. Τέλος, στο πλαίσιο μιας διαφοροποιημένης παιδαγωγικής προσέγγισης, οι φοιτητές/τριες σχεδιάζουν διδακτικές ενότητες σε περιβάλλοντα κοινωνικής δικτύωσης (http://newlearningonline.com/learning-by-design/) με στόχο την αν

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Στο πρώτο μάθημα γίνεται εκτενής συζήτηση για τους στόχους του μαθήματος που είναι η πρακτική εφαρμογή εργαλείων διαχείρισης της διαφορετικότητας στο σχολείο. Αυτό αναφέρεται κυρίως:

 • στην κατανόηση της πολυπολιτισμικής «οικολογίας» της ελληνικής τάξης μέσα από ιστορίες ζωής και βιογραφικές αφηγήσεις μεταναστευτικών ομάδων
 • στην εμπέδωση της μεθοδολογίας και των εργαλείων συλλογής ιστοριών ζωής
 • στην κατανόηση του ρόλου του εκπαιδευτικού ως σχεδιαστή της παιδαγωγικής εμπειρίας
 • στην απόκτηση της απαραίτητης παιδαγωγικής τεχνογνωσίας για το σχεδιασμό διδακτικών ενοτήτων σε ηλεκτρονικά περιβάλλοντα με στόχο τη διαχείριση της διαφορετικότητας.

Στη 2η παρουσίαση δίνεται έμφαση στην τάση για ομοιογενοποίηση/αφομοίωση, αλλά και στην ετερογένεια του σύγχρονου κόσμου. Πραγματοποιείται, επίσης, μια πρώτη οριοθέτηση της σύγχρονης εκπαίδευσης -με διαπολιτισμικό προσανατολισμό- στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης.

Στην ενότητα αυτή θα σκιαγραφηθούν σε αδρές γραμμές τα χαρακτηριστικά της ελληνικής πολυπολιτισμικής κοινωνίας. Θα αναλυθούν οι πολιτικές ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα παρουσιαστούν οι βασικές διαστάσεις της διαδικασίας ένταξης.
Ορίζονται οι έννοιες της διαπολιτισμικότητας, της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής/ αγωγής και της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και γίνεται μια προσπάθεια να σκιαγραφηθεί το πολυπολιτισμικό προφίλ των ελληνικών σχολείων.
Στην ενότητα αυτή ορίζεται η διαφορετικότητα στην κοινωνία της μάθησης. Αναλύεται η αντιμετώπιση της διαφορετικότητας στην Ελλάδα και οριοθετείται η έννοια των βιόκοσμων των μαθητων για τη δημιουργία κοινωνιογλωσσικού προφίλ.

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι βασικές διαστάσεις διαφοροποίησης της διδασκαλίας στο πλαίσιο του νηπιαγωγείου:  όπως ο προσδιορισμός: α) του σκοπού και των στόχων, β) του  περιεχομένου, γ) των δραστηριοτήτων και των διδακτικών υλικών, δ) του τελικού προϊόντος/αποτελέσματος, και ε) του τρόπου επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης των μαθητών μεταξύ τους και με τον/την εκπαιδευτικό.

Στην ενότητα αυτή οι φοιτητές θα πρέπει:

 • Να αποκτήσουν επαρκή γνώση ενός πλαισίου σχεδιασμού
 • Να αποκτήσουν πρόσβαση και τεχνογνωσία στο λογισμικό σχεδιασμού
 • Να αναλυθεί μεθοδολογία έρευνας δράσης που θα εφαρμόσουν οι φοιτητές στο σχεδιασμό τους
Επίσης, αναλύονται σε βάθος οι 8 γνωσιακές διαδικασίες / ρεπερτόρια της Μάθησης μέσω Σχεδιασμού. Οι φοιτητές θα πρέπει σταδιακά να μπορούν να εφαρμόσουν τις 8 διαδικασίες στο σχεδιασμό τους. 
Στην ενότητα αυτή αναλύεται η έννοια της αναστοχαστικής νεωτερικότητας. Επιπλέον, αναλύονται τα προγράμματα σπουδών μέσα από μια μιμητική, αυθεντική και αναστοχαστική/ μετασχηματιστική προσέγγιση.  Δίνεται έμφαση στα διαπολιτισμικά υλικά που αξιοποιούνται στο νηπιαγωγείο για θέματα όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι κοινωνικές δεξιότητες, ο σχολικός εκφοβισμός, η διαφορετικότητα, οι ψηφιακές αφηγήσεις και τα διαπολιτισμικά παραμύθια/ποιήματα. 
Στην παρουσίαση αυτή αναδεικνύεται μια σύγχρονη αντίληψη για την αξιολόγηση ικανοτήτων και δίνεται έμφαση στις έννοιες: συνεργιστική αξιολόγηση, συνεργατική νοημοσύνη και διαφοροποίηση μέσω πολυτροπικότητας.
Επιπλέον δίνεται έμφαση σε εργαλεία αξιολόγησης της διαπολτισμικής ικναότητας με περιγραφικούς δείκτες και στον τρόπο ανατροφοδότησης των μαθητών.
Στην ενότητα αυτή αναλύονται οι νέοι χώροι πραγμάτωσης της διαπολιτισμικής μάθησης. Δίνεται έμφαση στις διαδραστικές τεχνικές διαφοροποιημένης διδασκαλίας καθώς αναλύονται και οι δραστηριότητες εννοιολόγησης.
Σκοπός της ενότητας είναι:
 • Να συζητηθούν τα στάδια πολιτισμικής εξέλιξης
 • Να αποτιμηθεί η ικανότητα των φοιτητών με την κλίμακα διαπολιτισμικής ευαισθητοποίησης
 • Να αναλυθεί η έννοια της παραγωγικής διαφοροποίησης
 • Να δοθούν κατευθύνσεις σχεδιασμού με βάση τη διαφορετικότητα
 • Να αναλυθούν οι δραστηριότητες ανάλυσης 

Έμφαση δίνεται στον διαπολιτισμικό διάλογο και την δημιουργία  διαπολιτισμικού παραμυθιού και στην πολυτροπικότητα. 

Στην ενότητα αυτή θα αναλυθούν οι διαφορετικές φάσεις σχεδιασμού μιας στρατηγικής ενάντια στα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις. Θα αναλυθεί, επίσης, η έννοια στερεότυπο ενώ θα παρουσιαστούν στρατηγικές διαπολιτισμικής επικοινωνίας. 
Στην 13η ενότητα θα τεκμηριωθεί θεωρητικά η έννοια του στερεότυπου και θα αναλυθούν οι κατηγορίες στερεοτύπων που φέρνουν τα νήπια στο σχολείο. Επιπλέον, θα αναλυθεί το μοντέλο/ αρχές/τυπολογία της διαπολιτισμικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών και θα γίνει συνοπτική αναφορά στην έννοια της διαπολιτισμικής ικανότητας. 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  10303
Αρ. Προβολών :  106178

Ημερολόγιο