Εισαγωγικό μάθημα

Στο πρώτο μάθημα γίνεται εκτενής συζήτηση για τους στόχους του μαθήματος που είναι η πρακτική εφαρμογή εργαλείων διαχείρισης της διαφορετικότητας στο σχολείο. Αυτό αναφέρεται κυρίως:

  • στην κατανόηση της πολυπολιτισμικής «οικολογίας» της ελληνικής τάξης μέσα από ιστορίες ζωής και βιογραφικές αφηγήσεις μεταναστευτικών ομάδων
  • στην εμπέδωση της μεθοδολογίας και των εργαλείων συλλογής ιστοριών ζωής
  • στην κατανόηση του ρόλου του εκπαιδευτικού ως σχεδιαστή της παιδαγωγικής εμπειρίας
  • στην απόκτηση της απαραίτητης παιδαγωγικής τεχνογνωσίας για το σχεδιασμό διδακτικών ενοτήτων σε ηλεκτρονικά περιβάλλοντα με στόχο τη διαχείριση της διαφορετικότητας.