Ο τίτλος του κειμένου

Η δεύτερη ενότητα παρουσιάζει τα βασικά στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν κατά τη συγγραφή του τίτλου και επικεντρώνεται σε βασικά ζητήματα τεχνικής.