Προχωρημένα Θέματα Διδακτικής της Φυσικής

Κωνσταντίνος Ραβάνης

Περιγραφή

Το μάθημα "Προχωρημένα Θέματα Διδακτικής της Φυσικής" προσφέρεται για φοιτήτριες και φοιτητές οι οποίοι/ες θέλουν να εμβαθύνουν στα ζητήματα της έρευνας στη Διδακτική της Φυσικής.

Προαπαιτεί καλή επίδοση στο υποχρεωτικό μάθημα "Διδακτική Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία" και οπωσδήποτε προηγούμενη επιλογή και επιτυχή παρακολούθηση τουλάχιστον ενός από τα δύο μαθήματα επιλογής "Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία" και "Δραστηριότητες από τον Κόσμο της Φυσικής για το Νηπιαγωγείο".

Το μάθημα έχει υποχρεωτική παρακολούθηση και αναπτύσσεται με βάση τις παραδόσεις του διδάσκοντος και την πραγματοποίηση 4 εργασιών οι οποίες έχουν ένα κοινό θέμα που εξελίσσεται σε ολόκληρο το εξάμηνο. Η εργασία αυτή δίνει το 60% του τελικού βαθμού και η τελική εξέταση του μαθήματος συμπληρώνει το υπόλοιπο 40%.

CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
Μαθησιακοί στόχοι

 

Η συστηματική επεξεργασία βασικών εννοιών της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και η εφαρμογή τους σε ζητήματα της εκπαιδευτικής πραγματικότητας όλων των σχολικών βαθμίδων.

 

Διδάσκοντες

Κωνσταντίνος Ραβάνης

Καθηγητής

Βιβλιογραφία

Κ. Ραβάνης (2016). Εισαγωγή στη Διδακτική και τη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.

Επιλεγμένα ερευνητικά άρθρα σε ειδικά διδακτικά αντικείμενα των Φυσικών Επιστημών.

Ενότητες

Η πρώτη ενότητα πραγματεύεται τα βασικά ζητήματα που θέτει η συγγραφή της εμπειρικής έρευνας και συγκεκριμένα η διαδικασία δημιουργίας και αξιολόγησης της ποιότητας τέτοιου είδους κειμένων, καθώς και η προσαρμογή του κειμένου στις ανάγκες (π.χ. πτυχιακή εργασία, άρθρο για δημοσίευση, ανακοίνωση για συνέδριο).

Η δεύτερη ενότητα παρουσιάζει τα βασικά στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν κατά τη συγγραφή του τίτλου και επικεντρώνεται σε βασικά ζητήματα τεχνικής.

Η τρίτη ενότητα παρουσιάζει τα βασικά στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν κατά τη συγγραφή της περίληψης και επικεντρώνεται σε βασικά ζητήματα τεχνικής για τη συγγραφή της περίληψης.

Η τέταρτη ενότητα παρουσιάζει βασικά στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν κατά τη συγγραφή της εισαγωγής του κειμένου.

Η πέμπτη ενότητα παρουσιάζει τα βασικά στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν κατά τη συγγραφή του θεωρητικού πλαισίου της έρευνας, τη βιβλιογραφική ανασκόπηση ως βάση συγγραφής του θεωρητικού πλαισίου, καθώς και τα ερευνητικά ερωτήματα/οι υποθέσεις της έρευνας.

Στην έκτη ενότητα επιχειρείται η γενική περιγραφή των συγκεκριμένων επιμέρους βημάτων της μεθοδολογίας. Συγκεκριμένα παρουσιάζεται η μέθοδος, η τεχνική, το δείγμα και το εργαλείο της έρευνας.

Στην έβδομη ενότητα παρουσιάζονται ο τρόπος που παρουσιάζονται τα ευρήματα της έρευνας και ο ρόλος που παίζει το είδος των δεδομένων στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων.

Στην όγδοη ενότητα παρουσιάζεται η διαδικασία που ακολουθείται για τη συγγραφή των συμπερασμάτων της έρευνας.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  935
Αρ. Προβολών :  13448