Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για το νηπιαγωγείο
Παρουσίαση βασικών στοιχείων του ΔΕΠΠΣ
Συζήτηση για τους στόχους, το περιεχόμενο, τις διδακτικές μεθόδους, το ρόλο του εκπαιδευτικού και τους τρόπους αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.