Προσχολική Παιδαγωγική

Μαρία Καμπεζά (Υπευθ. Εργαστηρίων: Αγγελική Βελλοπούλου, Νατάσσα Ράικου, Αγγελική Τζαβάρα, Ανδρομάχη Φιλιππίδη, Βασιλική Φωτοπούλου)

Περιγραφή

Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές/τριες προσεγγίζουν εξειδικευμένα ζητήματα που αφορούν την εξοικείωση με το μαθησιακό περιβάλλον του νηπιαγωγείου και την παρατήρηση στο νηπιαγωγείο σε επίπεδο α. διαλέξεων, β. εργαστηριακής άσκησης, και γ. εφαρμογής.

Πιο συγκεκριμένα, έρχονται σε πρώτη επαφή με το χώρο και την εκπαιδευτική διαδικασία στο νηπιαγωγείο, προσεγγίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά του ισχύοντος Προγράμματος Σπουδών για το νηπιαγωγείο, αποκτούν βασικές γνώσεις για τη διαδικασία της παρατήρησης και καταγραφής της δράσης των μικρών παιδιών. Παράλληλα, εφαρμόζουν διαδικασίες παρατήρησης και καταγραφής στο νηπιαγωγείο και συμμετέχουν στις δραστηριότητες της τάξης, διευκολύνοντας το έργο της εκπαιδευτικού. Τέλος αναδεικνύεται η σημασία του (ανα)στοχασμού για τον εκπαιδευτικό και της κατανόησης του πλαισίου της τάξης μέσα από τη σύνδεση καταγραφών από την τάξη με θεωρητικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία και τη μάθηση.

 

Το μάθημα περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

  • Εξοικείωση με το μαθησιακό πε
Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
Περιεχόμενο μαθήματος

Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές/τριες προσεγγίζουν εξειδικευμένα ζητήματα που αφορούν την εξοικείωση με το μαθησιακό περιβάλλον του νηπιαγωγείου και την παρατήρηση στο νηπιαγωγείο σε επίπεδο α. διαλέξεων, β. εργαστηριακής άσκησης, και γ. εφαρμογής.

Πιο συγκεκριμένα, έρχονται σε πρώτη επαφή με το χώρο και την εκπαιδευτική διαδικασία στο νηπιαγωγείο, προσεγγίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά του ισχύοντος Προγράμματος Σπουδών για το νηπιαγωγείο, αποκτούν βασικές γνώσεις για τη διαδικασία της παρατήρησης και καταγραφής της δράσης των μικρών παιδιών. Παράλληλα, εφαρμόζουν διαδικασίες παρατήρησης και καταγραφής στο νηπιαγωγείο και συμμετέχουν στις δραστηριότητες της τάξης, διευκολύνοντας το έργο της εκπαιδευτικού. Τέλος αναδεικνύεται η σημασία του (ανα)στοχασμού για τον εκπαιδευτικό και της κατανόησης του πλαισίου της τάξης μέσα από τη σύνδεση καταγραφών από την τάξη με θεωρητικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία και τη μάθηση.

 

Το μάθημα περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

  • Εξοικείωση με το μαθησιακό περιβάλλον του νηπιαγωγείου. Ο χώρος και η καθημερινή πρακτική στο νηπιαγωγείο (κανόνες τάξης, ρουτίνες, χρήση γωνιών).
  • Το ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών για την προσχολική εκπαίδευση στην Ελλάδα (βασικές αρχές, μαθησιακές περιοχές, μεθοδολογία).
  • Παρατήρηση και καταγραφές στο νηπιαγωγείο: σημασία, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.
  • Η συστηματική παρατήρηση και η συνέντευξη ως εργαλείο των εκπαιδευτικών.
  • Πρακτική άσκηση υπό μορφή παρατήρησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Γνωριμία με τα παιδιά κατά τις ελεύθερες δραστηριότητες (χρήση ημερολογίου και φύλλων παρατήρησης) και συμμετοχή στις δραστηριότητες της τάξης, ως βοηθοί, υπό την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού της τάξης.
  • Η σημασία του (ανα)στοχασμού για τον εκπαιδευτικό, σύνδεση καταγραφών από την τάξη με θεωρητικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία και τη μάθηση. Σύνδεση του πλαισίου της τάξης και της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
  • Προετοιμασία για τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και ημερησίων προγραμμάτων.

 

Ενότητες

Εισαγωγή στους στόχους και τις ενότητες του μαθήματος
Εξήγηση βασικών υποχρεώσεων σε σχέση με την πρακτική άσκηση
Συζήτηση για την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας
Παρουσίαση του πλαισίου λειτουργίας τάξεων νηπιαγωγείων (ωράριο και διαδικασίες)
Συζήτηση για την οργάνωση του χώρου στο νηπιαγωγείο
Παρουσίαση βασικών στοιχείων του ΔΕΠΠΣ
Συζήτηση για τους στόχους, το περιεχόμενο, τις διδακτικές μεθόδους, το ρόλο του εκπαιδευτικού και τους τρόπους αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με την παρατήρηση που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης και τη συμπλήρωση των εντύπων καταγραφής
Αναγκαιότητα, διαδικασία και δεοντολογία της παρατήρησης στο νηπιαγωγείο
Περιγραφικές και μη-περιγραφικές μέθοδοι και εργαλεία παρατήρησης: anecdotal records, running records, checklists, rating scales, rubrics 
Ο σχεδιασμός διδακτικών δραστηριοτήτων: στόχοι, διαδικασίες, αξιολόγηση

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  38574
Αρ. Προβολών :  246753

Ημερολόγιο