Εισαγωγή
Εισαγωγή στους στόχους και τις ενότητες του μαθήματος
Εξήγηση βασικών υποχρεώσεων σε σχέση με την πρακτική άσκηση
Συζήτηση για την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας