Σχεδιασμός Προγραμμάτων ΙΙΙ - Διατύπωση Σκοπού & Στόχων
Στην παρούσα ενότητα γίνεται λόγος για τη διατύπωση σκοπού & στόχων στο πλαίσιο του σχεδιασμού των προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων.