Σχεδιασμός και αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων

Θανάσης Καραλής

Περιγραφή
Στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες μη-τυπικής εκπαίδευσης, ένα σύστημα αλληλοεξαρτώμενων παραγόντων και συντελεστών (όπως για παράδειγμα: οι εκπαιδευτές, οι εκπαιδευόμενοι, ο χώρος, ο χρόνος, τα εποπτικά μέσα, το αναλυτικό περιεχόμενο) συμβάλλουν στην έναρξη, την εξέλιξη και την ολοκλήρωση των προγραμμάτων. Στο μάθημα εξετάζονται αυτοί οι παράγοντες και συντελεστές, καθώς επίσης και οι τυπολογίες και τα μοντέλα σχεδιασμού και αξιολόγησης προγραμμάτων μη-τυπικής εκπαίδευσης.
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
Μαθησιακοί στόχοι

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Μετά την παρακολούθηση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

  • Προσδιορίζουν τους παράγοντες και συντελεστές των προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων.
  • Περιγράφουν τα βασικά βήματα των διαδικασιών διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών και αξιολόγησης ενός προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων.
  • Αναλύουν τις φάσεις σχεδιασμού και αξιολόγησης ενός προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων.
Βιβλιογραφία

Βεργίδης, Δ. (2001).Η συμβολή της αξιολόγησης στην εκπαιδευτική πολιτική, στο Γ. Μπαγάκης (επιμ.), Αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σχολείου. Αθήνα: Μετχαίμιο, σσ: 40-60.

Βεργίδης, Δ., & Κόκκος, Α. (2010). Εκπαίδευση Ενηλίκων: Διεθνείς προσεγγίσεις και ελληνικές διαδρομές. Αθήνα: Μεταίχμιο.

Καραλής, Θ. (2005). Αξιολόγηση Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Noye, D., & Piveteau, L. (1999). Πρακτικός Οδηγός του Εκπαιδευτή. Αθήνα: Μεταίχμιο.

Χασάπης, Δ. (2000). Σχεδιασμός, οργάνωση, εφαρμογή και αξιολόγηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης. Αθήνα:Μεταίχμιο.

Διδάσκοντες

Καραλής Θανάσης 

Αναπληρωτής Καθηγητής

Ενότητες

Στην παρούσα ενότητα προσδιορίζονται οι παράγοντες χώρος, χρόνος και οι βασικές προδιαγραφές της οργάνωσης προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων. 

Στην παρούσα ενότητα προσδιορίζονται τα εποπτικά μέσα που χρησιμοποιούνται στα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων και η σημασία τους.

Στην παρούσα ενότητα προσδιορίζονται οι συντελεστές των προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων και περιγράφονται τα κριτήρια επιλογής των εκπαιδευτών.

Στην παρούσα ενότητα γίνεται εισαγωγή στον σχεδιασμό προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων.

Στην παρούσα ενότητα περιγράφονται τα βασικά βήματα των διαδικασιών διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών.

Στην παρούσα ενότητα γίνεται λόγος για τη διατύπωση σκοπού & στόχων στο πλαίσιο του σχεδιασμού των προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων. 

Στην παρούσα ενότητα εξετάζονται οι τυπολογίες και τα μοντέλα αξιολόγησης και περιγράφονται τα βασικά βήματα αξιολόγησης προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων.

Η παρούσα ενότητα περιλαμβάνει Ερωτήσεις από όλες τις προηγούμενες ενότητες.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0

Ημερολόγιο