Τα βασικά χαρακτηριστικά της Διά Βίου Εκπαίδευσης

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά της Διά βίου Εκπαίδευσης.